Regulering av stoffer til særskilte grupper

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/439 av 16. desember 2022 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 fra Europaparlamentet og av rådet til å tillate bruk av nikotinamidribosidklorid som kilde til niacin i mat til spesielle medisinske formål og total kostholdserstatning for vektkontroll

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/439 of 16 December 2022 amending the Annex to Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council to allow the use of nicotinamide riboside chloride as a source of niacin in food for special medical purposes and total diet replacement for weight control

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/439 endrer vedlegget i forordning (EU) nr. 609/2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll som er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Stoffene som er oppført i vedlegget i forordning (EU) nr. 609/2013 kan tilsettes i én eller flere av næringsmiddelkategoriene for næringsmidler til særskilte grupper (jf. artikkel 1 nr. 1 i forordning (EU) nr. 609/2013).

Forordning (EU) 2023/439 gjelder bruk av stoffet nikotinamidribosidklorid som en kilde til vitamin B (niacin). Nikotinamidribosidklorid er godkjent under ny mat regelverket til bruk som en kilde til vitamin B (niacin) i kosttilskudd. Det er søkt om utvidelse av bruksområdet for stoffet til også å gjelde for spesielle medisinske næringsmidler (forordning (EU) 2016/128) og totale kosterstatninger for vektkontroll (forordning (EU) 2017/1786). Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert at stoffet nikotinaminsklorid er helsemessig trygt og kan brukes i produktkategoriene spesielle medisinske næringsmidler og totale kosterstatninger for vektkontroll til voksne, unntatt gravide og ammende. På bakgrunn av EFSAs vurdering vil EU-kommisjonen inkludere stoffet nikotinamidribosidklorid på listen over stoffer som kan brukes i næringsmidler til spesielle medisinske næringsmidler og totale kosterstatningner for vektkontroll i forordning (EU) nr. 609/2013.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

For virksomhetene vil det bli mulig å tilsette nikotinamidribosidklorid til spesielle medisinske næringsmidler og totale kosterstatningner for vektkontroll til voksne, unntatt gravide og ammende.

Forbrukerne

EFSAs vurderinger gir forbrukerne trygghet om at forbindelsen nikotinamidribosidklorid, er egnet og vitenskapelig dokumentert som vitamin B kilde til voksne, unntatt gravide og ammende.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med sammensetningen av spesielle medisinske næringsmidler og totale kosterstatningner for vektkontroll inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/439
Basis rettsaktnr.: 609/2013
Celexnr.: 32023R0439

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2023
Frist returnering standardskjema: 24.02.2023
Dato returnert standardskjema: 06.03.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.03.2023
Høringsfrist: 30.05.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker