EgenskapVerdi
Notat id:39111
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XII. Næringsmidler
Sortering Kapittel:11

Tittel:

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/439 av 16. desember 2022 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 fra Europaparlamentet og av rådet til å tillate bruk av nikotinamidribosidklorid som kilde til niacin i mat til spesielle medisinske formål og total kostholdserstatning for vektkontroll


{"name":"Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/439 av 16. desember 2022 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 fra Europaparlamentet og av rådet til å tillate bruk av nikotinamidribosidklorid som kilde til niacin i mat til spesielle medisinske formål og total kostholdserstatning for vektkontroll ","depName":"HOD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Forordning (EU) 2023/439&nbsp;endrer vedlegget i forordning (EU) nr. 609/2013 om n&aelig;ringsmidler til spedbarn og sm&aring;barn, n&aelig;ringsmidler til spesielle medisinske form&aring;l og totale kosterstatninger for vektkontroll som er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om n&aelig;ringsmidler til s&aelig;rskilte grupper. Stoffene som er oppf&oslash;rt i vedlegget i forordning (EU) nr. 609/2013 kan tilsettes i &eacute;n eller flere av n&aelig;ringsmiddelkategoriene&nbsp;for n&aelig;ringsmidler til s&aelig;rskilte grupper (jf.&nbsp;artikkel 1 nr. 1 i forordning (EU) nr. 609/2013).</p>\r\n\r\n<p>Forordning (EU) 2023/439&nbsp;gjelder bruk av stoffet nikotinamidribosidklorid&nbsp;som&nbsp;en kilde til vitamin B (niacin). Nikotinamidribosidklorid&nbsp;er godkjent under ny mat regelverket til bruk som en kilde til vitamin B (niacin) i kosttilskudd. Det er s&oslash;kt om utvidelse av bruksomr&aring;det for&nbsp;stoffet til ogs&aring; &aring; gjelde for spesielle medisinske n&aelig;ringsmidler (forordning (EU) 2016/128) og totale kosterstatninger for vektkontroll (forordning (EU) 2017/1786). Den europeiske myndighet for n&aelig;ringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert at stoffet&nbsp;nikotinaminsklorid er helsemessig trygt og kan brukes i produktkategoriene spesielle medisinske n&aelig;ringsmidler&nbsp;og totale kosterstatninger for vektkontroll til voksne, unntatt gravide og ammende. P&aring; bakgrunn av EFSAs vurdering vil EU-kommisjonen inkludere stoffet nikotinamidribosidklorid p&aring; listen over stoffer som kan brukes i n&aelig;ringsmidler til spesielle medisinske&nbsp;n&aelig;ringsmidler og totale kosterstatningner for vektkontroll i forordning (EU) nr.&nbsp;609/2013.</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten vil bli&nbsp;gjennomf&oslash;rt&nbsp;i&nbsp;forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om n&aelig;ringsmidler til s&aelig;rskilte grupper.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p><em>Virksomhetene</em></p>\r\n\r\n<p>For virksomhetene vil det bli mulig &aring; tilsette nikotinamidribosidklorid&nbsp;til&nbsp;spesielle medisinske&nbsp;n&aelig;ringsmidler og totale kosterstatningner for vektkontroll til voksne,&nbsp;unntatt&nbsp;gravide og ammende.</p>\r\n\r\n<p><em>Forbrukerne</em></p>\r\n\r\n<p>EFSAs vurderinger&nbsp;gir forbrukerne trygghet om&nbsp;at forbindelsen&nbsp;nikotinamidribosidklorid, er egnet og vitenskapelig dokumentert som vitamin B kilde til voksne, unntatt gravide og ammende.</p>\r\n\r\n<p><em>Mattilsynet</em></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten antas ikke &aring; f&aring; &oslash;konomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med sammensetningen av spesielle medisinske&nbsp;n&aelig;ringsmidler og totale kosterstatningner for vektkontroll&nbsp;inng&aring;r i det ordin&aelig;re tilsynet.</p>\r\n\r\n<p><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten er under vurdering&nbsp;i Spesialutvalget for matomr&aring;det, der ber&oslash;rte departementer&nbsp;og Mattilsynet er representert.&nbsp;&nbsp;</p>\r\n","draftno":39111,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<div>\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\"><span style=\"font-family:helvetica,sans-serif\">Rettsakten er vedtatt i EU.</span></span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\"><span style=\"font-family:helvetica,sans-serif\">Rettsakten er under vurdering i E&Oslash;S-/EFTA-statene.</span></span></p>\r\n</div>\r\n","valuation":"<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\"><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">Mattilsynet anser rettsakten som E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</span></span></p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"2023/439","basisArticleno":"609/2013","celexno":"32023R0439","changed":"2023-03-08T15:05:52.257","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":39111,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XII. Næringsmidler","eeaAttachmentChapterIndex":11,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2023-05-30T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Delegated Regulation (EU) 2023/439 of 16 December 2022 amending the Annex to Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council to allow the use of nicotinamide riboside chloride as a source of niacin in food for special medical purposes and total diet replacement for weight control","established":"2023-01-19T15:12:56","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/439","komLink":"https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1946?lang=en","komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":"Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen","pubno":39111,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2023-03-15T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Regulering av stoffer til særskilte grupper","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2023-03-30T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2023-01-13T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2023-02-24T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2023-03-06T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Matområdet","suId":33,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/439 av 16. desember 2022 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 fra Europaparlamentet og av rådet til å tillate bruk av nikotinamidribosidklorid som kilde til niacin i mat til spesielle medisinske formål og total kostholdserstatning for vektkontroll ","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2023-03-08T15:05:59.833","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":39111,"pubnoSpecified":true},"suName":"Matområdet","xoName":"Charlotte Holkov"}