Retting av visse språkversjoner av tekniske gjennomføringsstandarder for melding om filialetablering og grensekryssende virksomhet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2403 av 16. august 2022 om retting av visse språkutgaver av delegert kommisjonsforordning (EU) 1151/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester.

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2403 of 16 August 2022 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) No 1151/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the information to be notified when exercising the right of establishment and the freedom to provide services.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen retter en feil i visse språkutgaver av delegert kommisjonsforordning (EU) 1151/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester, som med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) er gjennomført i norsk rett ved forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) § 2 nr. 8

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen har ikke rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2403
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R2403

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: