Utfyllende bestemmelser til CRD IV om maler og skjemaer som skal benyttes i søknader om tillatelse som kredittinstitusjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2581 av 20. juni 2022 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til hvilke opplysninger som skal gis i søknader om tillatelse som kredittinstitusjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2581 of 20 June 2022 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to provision of information in applications for authorisation of a credit institution

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen får anvendelse i EU fra 18. juli 2023, og gjelder for søknader som sendes inn fra 18. juli 2023 og senere. Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 17. mars 2023. EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gjennomført ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften § 2.

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder skjemaer og maler som skal benyttes av foretak som søker tilsynsmyndighetene om tillatelse som kredittinstitusjon. Forordningen utfyller bestemmelser i CRD IV (kapitalkravsdirektivet, direktiv 2013/36/EU).

Merknader
Rettslige konsekvenser

EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften § 2. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen utfyller regler i kapitalkravsdirektivet, og inneholder skjemaer og maler som skal benyttes av foretak som søker om tillatelse som kredittinstitusjon. Forordningen antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for foretakene den gjelder.

Forordningen får ikke konsekvenser for offentlige myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2581
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R2581

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.01.2023
Frist returnering standardskjema: 27.02.2023
Dato returnert standardskjema: 27.02.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2023
Høringsfrist: 16.03.2023
Frist for gjennomføring: 18.07.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 23.03.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker