Utfyllende regler til folkefinansieringsforordningen om sentral investorinformasjon

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2119 av 13. juli 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1503 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for dokumentet med sentral investorinformasjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2119 of 13 July 2022 supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the key investment information sheet

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at folkefinansieringsforordningen (2020/1503) tas inn i EØS-avtalen. NOU 2021:10 inneholder forslag til regler om gjennomføring av folkefinansieringsforordningen i norsk rett, og har vært på høring i 2022.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen).

Folkefinansieringsforordningen artikkel 23 fastsetter at det for hvert folkefinansieringstilbud skal utarbeides et dokument med sentral investorinformasjon (Key Investment Information Sheet, KIIS) som skal gjøres tilgjengelig for potensielle kunder. Artikkel 23 gir nærmere regler om innholdet i KIIS, og dette er ytterligere presisert i vedlegg I til folkefinansieringsforordningen.

Den utfyllende forordningen fastsetter det nøyaktige formatet for presentasjonen av informasjonen som er påkrevd i KIIS, og gir noen flere presiseringer av innholdskravene som følger av folkefinansieringsforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til forordning 2020/1503 (folkefinansieringsforordningen) som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som folkefinansieringsforordningen i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2119
Basis rettsaktnr.: (EU) 2020/1503
Celexnr.: 32022R2119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.08.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker