Vet - endring sykdomsfri status/godkjent utryddelse MS

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/150 av 20. januar 2023 som endrer visse vedlegg av gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 om godkjenning av sykdomsfri status for visse medlemsstater eller soner derav når det gjelder visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/150 of 20 January 2023 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.
Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artikkel 5 og 9 av denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. Utfyllende bestemmelser om listeføring av dyresykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1629, og bestemmelser om kategorisering av disse sykdommene er gitt i forordning (EU) 2018/1882. Artikkel 9 av dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategori A, B og C. Kriteriene for å godkjenne, vedlikeholde, suspendere eller trekke tilbake godkjent sykdomsfri status er gitt i utfyllende forordning (EU) 2020/689. I denne forordningen finnes det også bestemmelser om godkjenning av obligatoriske eller frivillige utryddelsesprogrammer for medlemsland, soner eller segmenter derav.

Rettsakten endrer utfyllende forordning (EU) 2021/620, som listefører medlemsland med godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for kategori B- og C-sykdommer. Endringene er som følger:

Gjelder område i følgende land* Sykdom Endring 
Spania Tuberkulose kompleks Innvilget fristatus
Italia Aujezkys disease Innvilget fristatus
Tyskland Bovin virus diare Innvilget fristatus
Ungarn Rabies Tilbaketrekking av fristatus
Portugal Blåtungevirus (BTV) serotype 4 Tilbaketrekking av fristatus
Spania  BTV 4 Tilbaketrekking av fristatus
Spania BTV Innvilget fristatus
Tyskland  BTV Innvilget fristatus
Finland Viral hemoraghisk septikemi Innvilget fristatus
Finland Infeksiøs hematopoetisk nekrose Tilbaketrekking av fristatus

*For detaljert infomasjon om hvilke områder det gjelder, se rettsakten. 

Endringene gjøres på bakgrunn av at Kommisjonen har vurdert og funnet tilfredsstillende dokumentasjon fra de nevnte landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og vil kreve en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/150
Basis rettsaktnr.: 2021/620
Celexnr.: 32023R0150

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2023
Frist returnering standardskjema: 27.01.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker