Biocid - Godkjenning av Chrysanthemum ekstrakt PT18

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1530 av 6. juli om godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsemidler som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning(EU) nr. 528/2012

COMMISION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/1530 of 6 July 2023 approving Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents as an active substance for use in biocidal products of product-type 18 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.07.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 6. juli 2023 og ble publisert i OJ 25. juli 2023.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2023/1530 konkluderer med godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsemidler som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. 

For produkttype 18 gjelder følgende for godkjenning av biocidprodukter: Produktvurderingen skal spesielt fokusere på eksponering, risiko og effektivitet knyttet til bruk som er dekket av søknad om godkjenning, men ikke er adressert i risikovurderingen av det aktive stoffet gjort på EU-nivå. Produktvurderingen skal spesielt fokusere på profesjonelle brukere og allmennheten og overflatevann og sediment for produkter som påføres ved hjelp av stor-skala spraying utendørs. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôr, skal det vurderes om det er behov for at det settes en ny grense for maksimalt nivå av rester (MRL) eller om det er behov for å endre eksisterende MRLer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 470/2009 eller europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 396/2005 og eventuelle passende risikoreduserende tiltak skal iverksettes for å sikre at slike grenseverdier ikke overskrides.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1530
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023R1530

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2023
Høringsfrist: 26.10.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker