Biocid - Ikke-godkjenning av akrolein PT12

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/1424 om ikke-godkjenning av akrolein som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 12 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2023/1424 of 5 July 2023 not renewing the approval of acrolein for use in biocidal products of product-type 12 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.07.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 5. juli 2023 og ble publisert i OJ 7. juli 2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 27.10.2023.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2023/1424 konkluderer med ikke-godkjenning av akrolein for bruk i produkttype 12. Produkttype 12 omfatter slimbekjempningsmidler. Begrunnelsen for å nekte godkjenning er at søker har trukket søknaden om fornyet godkjenning av akrolein.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1324
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D1424

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.08.2023
Frist returnering standardskjema: 12.09.2023
Dato returnert standardskjema: 12.09.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 267/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2023
Høringsfrist: 26.10.2023
Frist for gjennomføring: 28.10.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.12.2023

Lenker