Endringer i tekniske spesifikasjoner for kablet lading for radioutstyr

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2023/1717 av 27. juni 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU om tekniske spesifikasjoner for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen for alle kategorier eller klasser av radioutstyr som kan lades opp ved hjelp av kablet lading

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/1717 of 27 June 2023 amending Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council as regards the technical specifications for the charging receptacle and charging communication protocol for all the categories or classes of radio equipment capable of being recharged by means of wired charging

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2023

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVIII. Informasjonsteknologi, telekommunikasjon og databehandling

Status

Reguleringsinitiativet er behandlet i Radio Equipment Directive Expert Group (RED EG) hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar. Rettsakten ble vedtatt i EU 27. juni 2023. Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Kommunal- og distriktsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har fastsatt en delegert kommisjonsforordning etter artikkel 3 nr. 4 i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED). Forordningen endrer referansen til de tekniske spesifikasjonene til ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen for radioutstyr som kan lades ved hjelp av kablet lading.

I direktiv 2022/2380/EU er det fastsatt regler for å harmonisere ladegrensesnittet (USB-C) og ladekommunikasjonsprotokollen for nærmere bestemte kategorier eller klasser av radioutstyr. Dette gjelder mobiltelefoner, nettbrett og lesebrett, digitalkameraer og videospillkonsoller, høretelefoner (hodetelefoner og øretelefoner), bærbare høytalere, trådløse mus og trådløse tastaturer, bærbare navigasjonssystemer og bærbare datamaskiner. For bærbare datamaskiner gjelder kravene fra 28. april 2026. For øvrig utstyr listet opp gjelder kravene fra 28. desember 2024. For å sikre at reguleringen er i tråd med den teknologiske utviklingen er det gitt hjemler i 2022/2380/EU for Kommisjonen til å endre de tekniske spesifikasjonene som skal brukes ved utvikling av ladegrensesnittet og ladekommunikasjonsprotokollen. 5. september 2022 publiserte IEC (International Electrotechnical Commission) standardene IEC 62680-1-2:2022 "USB Power Delivery specification" og IEC 62680-1-3:2022 "USB Type-C® cable and connector specification". CEN-CENELEC som europeisk standardiseringsorganisasjonen fulgte etter og publiserte begge standardene 10. oktober 2022 som EN IEC 62680-1-2: 2022 og EN IEC 62680-1-3: 2022. Referansene til disse tekniske spesifikasjonene/internasjonale standardene er spesielt relevante relatert til kravene til ladeløsninger for bærbare datamaskiner, men kan også være relevant for øvrig radioutstyr. Med henblikk på tilpasning til den teknologiske utviklingen har Kommisjonen derfor fastsatt en delegert forordning for å endre henvisningene til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen for alle kategorier eller klasser av radioutstyr som kan lades opp ved hjelp av kablet lading.

Merknader

Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.


Rettslige konsekvenser

Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Kommisjonsforordningen vil bli gjennomført i denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter utover den nevnte forskriftsendringen. De overordnede kravene til utstyret og et harmonisert ladegrensesnitt er allerede fastsatt i hovedrettsakten og 2022/2380/EU. Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som gjør aktuelle typer radioutstyr tilgjengelig på markedet i EU/EØS. Nye krav vil innbære at radioutstyr som dekkes av rettsakten må være oppdatert i henhold til spesifikasjonene i oppgitte standarder. Dette vil innebære økte kostnader for produsenter. I forbindelse med utredningen fra Kommisjonen som ledet frem til 2022/2380/EU som setter krav til felles ladegrensesnitt, er det imidlertid vist til at mange produsenter allerede tilbyr sitt utstyr med USB-C port for lading. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for kommunikasjoner. Kommunal- og distriktsdepartemenet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Konklusjon

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg II. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)4032
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1717
Basis rettsaktnr.: 2014/53/EU
Celexnr.: 32023R1717

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2023
Frist returnering standardskjema: 11.08.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker