Eurovignettdirektivet

Kommisjonens forslag til Europaparlamentets- og Rådsdirektiv (EU) 2023/0134 om endring av direktiv 1999/62/EF, Rådets direktiv 1999/37/EF og direktiv (EU) 2019/520 med hensyn til CO2-utslippsklassen for tunge kjøretøy med tilhenger

Proposal for a Directive (EU) of the European Parliament and of the council of 5 May 2023 amanding Directive 1999/62/EC, Council Directive 1999/37/EC and Directive (EU) 2019/520 as regards the CO2 emission class of heavy-duty vehicles with trailers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen la frem forslag til revidert direktiv 4. mai 2023. 

Bakgrunn

EU-Kommisjonen la 4. mai 2023 frem forslag til nytt direktiv KOM(2023)189 om CO2-utslippsklasser for tunge kjøretøy med tilhengere. Forslaget innebærer endringer av direktiv 1999/62/EF, direktiv 1999/37/EF og direktiv (EU) 2019/520 med hensyn til CO2-utslippklasse for tunge kjøretøy med tilhenger.

Forslaget berører i hovedsak direktiv 1999/37/EF (Eurovignettdirektivet). Eurovignettdirektivet er et rammeverk for å harmonisere tids- og avstandsbasert brukerbetaling for tunge kjøretøy ved bruk av visse typer infrastruktur. Direktivet er revidert flere ganger, senest 24. februar 2022 ved direktiv (EU) 2022/362. Siste endringsdirektiv, 2022/362, er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det vises til EØS-notat om dette. Eurovignettdirektivet, med tidligere endringer, er imidlertid tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført nasjonalt i forskrift 14. juni 2013 nr. 614 om innkreving av bompenger fra tunge godskjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Hovedformålet med endringene i direktiv (EU) 2022/362 er å styrke prinsippene «forurenser betaler» og «bruker betaler» når det gjelder avgifter for bruk av veinettet, som ledd i det grønne skiftet. Av direktivets punkt 31 følger det at direktivet bør fremme reduksjon av CO2-utslipp gjennom tekniske forbedringer av `tunge godskjøretøyskombinasjoner´ og deres tilhengere og semitrailere. I endringsdirektivet gis det derfor en reduksjon i veiavgiftene for tunge godskjøretøy med lave CO2-utslipp. På tidspunktet direktivet ble vedtatt fantes det imidlertid ikke sertifiserte verdier for effekten tilhengere har for kjøretøyets CO2-utslipp. Tilhengere ble derfor ikke inkludert i den CO2-utslippbaserte differensieringen av veiavgifter. Det ble nedfelt i punkt 31 i direktivet at når slike rettslige sertifiserte verdier forelå, skulle Kommisjonen legge frem et forslag om å endre direktiv 1999/62/EF til å inkludere slike verdier ved fastsettelsen av reduksjon av veiavgift fastsatt i direktivet. Sertifiserte verdier for tilhengeres effekten for kjøretøyets CO2-utslipp ble vedtatt av Kommisjonen gjennom gjennomføringsforordning (EU) 2022/1362, som er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 28. juni 2022 nr. 1233 (bilforskriften).

Nærmere om forslagene

Formålet med Kommisjonens forslag er å fastsette regelverk for å inkludere effekten tilhengere har på de samlede CO2-utslippene til tunge godskjøretøyskombinasjoner i veiavgiftsordninger som differensierer veiavgifter ut fra kjøretøyets CO2-utslipp. Tilhengere har et betydelig potensial for reduksjon av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Selv om tilhengere i seg selv ikke bruker energi, kreves det energi fra det trekkende motorkjøretøyet. Energieffektive tilhengere kan derfor bidra til reduksjon av CO2-utslipp fra konvensjonelle kjøretøy.

Forslaget innebærer at tilhengere deles inn i klasser basert på såkalte effektivitetsforhold. Avhengig av hvilken klasse tilhengerer tilhører, bestemmes den samlede CO2-utslippsklassen for kjøretøyet. Når et medlemsland differensierer veiavgift for tunge kjøretøy på CO2-utslipp, skal på sikt også tilhengerens CO2-utslippsklasse inkluderes ved fastsettelsen av avgiftene.

Kompetansen til å sette grenseverdiene foreslås delegert til Kommisjonen.

Det foreslås videre å utvide medlemslandenes rapporteringsplikt til Kommisjonen til å inkludere tilhengerens innvirkning på CO2-utslipp når eventuelle bompenger eller avgifter fastsettes.  

Avslutningsvis foreslås det visse endringer av direktiv (EU) 2019/520 og direktiv 1999/37/EF for å muliggjøre informasjonsutveksling mellom medlemslandene og for å gi medlemslandene mulighet til å legge til tilhengerklasse og tilhengereffektivitetsforhold på registreringsbeviset.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 1999/62/EF med senere endringer er gjennomført i norsk rett gjennom veglova § 62 og forskrift om innkreving av bompenger fra tunge godskjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Endringene i Eurovignettdirektivet vil medføre behov for endring i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet forutsetter bruk av en annen innkrevingsteknologi enn den som er i bruk i det norske systemet i dag. Videre forutsettes det at bompenger som en infrastrukturavgift også skal ha en CO2-komponent, hvilket innebærer en delvis omlegging av det norske bompengesystemet. Økonomiske og administrativet kostnader utredes nærmere, samt ses i sammeheng med direktiv 2022/362.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forslaget styrker prinsippene  «forurenser betaler» og «bruker betaler» ved å utvide regelverket til insentiver for energieffektive tilhengere, som på generelt basis er i tråd med norsk politikk om å fremskynde overgangen til nullutslippsteknologi i transportsektoren.

Forslaget utfyller direktiv 2022/362, som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Forslaget må derfor ses i sammenheng med den pågående EØS-prosessen av direktiv 2022/362. Bestemmelsene om differensiering av infrastrukturavgift for tunge kjøretøy basert på CO2-utslipp er vurdert som EØS-relevant. En foreløpig vurdering er derfor at Kommisjonens forslag også anses som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2023)189
Basis rettsaktnr.: 1999/62/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker