Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1405 av 3. juli 2023 om godkjenningen av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 og et preparat av Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 som et fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1405 of 3 July 2023 concerning the authorisation of a preparation of Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 and a preparation of Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av to stammer av Lactiplantibacillus plantarum (ATCC 55058 og ATCC 55942) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr. Dette er to ensileringsmidler som var på markedet da det nye regelverket tredde i kraft. Etter gammelt regelverk var det ikke nødvending å godkjenne ensileringsmidler. EFSA har nå vurdert disse to ensileringsmidlene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt i alle typer plantematerialer

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert etter nye rutiner av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1405
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1405

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2023
Frist returnering standardskjema: 18.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2023
Høringsfrist: 08.08.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker