EØS-notatbasen

Gjennomføringsforordning for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2024

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1507 av 20. juli 2023 som fastsetter tekniske spesifikasjoner for data og frister for innsending av metadata og kvalitetsrapporter for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2024, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1507 of 20 July 2023 laying down the technical specifications of data requirements and the deadlines for submission of metadata and quality reports for the topic of ICT usage and e-commerce for the reference year 2024, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.07.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Denne gjennomføringsforordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for data og frister for innsending av metadata og kvalitetsrapporter for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2024, i samsvar med artikkel 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

De obligatoriske og frivillige variablene som er med i undersøkelsen for 2024, er definert i vedlegget til gjennomføringsforordningen. Fristen for rapportering av data er 5. oktober 2024. Modulene i undersøkelsen roteres etter to eller flere år for å tilfredsstille så mange behov som mulig knyttet til statistikk for bruk av IKT i næringslivet.

Den årlige metadatarapporten for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet i 2024 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2024. Den årlige kvalitetsrapporten for 2024 skal sendes til Eurostat innen 5. november 2024.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1507
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2152
Celexnr.: 32023R1507

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.07.2023
Frist returnering standardskjema: 23.10.2023
Dato returnert standardskjema: 19.07.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: