Gjennomføringsforordning om endring av kvalitetsrapporteringen for deler av utenriksregnskapet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1472 av 17. juli 2023 om endring av forordning (EF) nr. 1055/2008 med hensyn til hvor ofte medlemsstatene leverer sin kvalitetsrapport

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1472 of 17 July 2023 amending Regulation (EC) No 1055/2008 as regards the frequency with which the Member States supply their quality report

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Denne gjennomføringsforordningen endrer kravene til kvalitetsrapporteringen for statistikk over betalingsbalanse (BOP), internasjonal investeringsposisjon (IIP), internasjonal handel i tjenester (ITSS) og utenlandske direkte investeringer (FDI) fra årlig til toårlig fra og med 2025, og reduserer dermed rapporteringsbyrden for EU- og EFTA-landene. Den toårige rapporteringen vil alternere med syklusen for kvalitetsrapportering til Det europeiske sentralbanksystemet. 

Forordningen som nå endres, kommisjonsforordning (EF) nr. 1055/2008 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk). Det samme gjelder basisrettsakten; europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investeringer i/fra utlandet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Isolert sett medfører forordningen noe lavere administrativ og økonomisk belastning for Statistisk sentralbyrå. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1472
Basis rettsaktnr.: (EF) 1055/2008
Celexnr.: 32023R1472

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.06.2023
Frist returnering standardskjema: 01.08.2023
Dato returnert standardskjema: 23.06.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: