EØS-notatbasen

Gjennomføringsforordning om metodiske og tekniske spesifikasjoner for prisindeksene for boliger og selveiernes boligkonsum

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1470 av 17. juli 2023 som fastsetter metodiske og tekniske spesifikasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 når det gjelder prisindeksene for boliger og selveiernes boligkonsum, og endrer forordning (EU) 2020/1148

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1470 of 17 July 2023 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards the house price index and the owner-occupied housing price index, and amending Commission Regulation (EU) 2020/1148

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Målet med denne gjennomføringsforordningen er å øke kvaliteten og sammenlignbarheten til prisindeksene for boliger og selveiernes boligkonsum på tvers av medlemslandene ved å fastsette definisjoner, inndelinger, regler for estimering av vekter, innsamling av priser, indekssammenstilling og andre aspekter ved produksjonen av de to indeksene. I tillegg fastsetter den regler for revisjon og levering av metadata til EUs statistikkontor, Eurostat.

Regelverket skal gjelde for rapporteringer fra og med 1. januar 2024.

Gjennomføringsforordningen endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1148 som er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Basisforordningen, europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen, er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1470
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/792
Celexnr.: 32023R1470

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.06.2023
Frist returnering standardskjema: 10.10.2023
Dato returnert standardskjema: 18.07.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: