Gjennomføringsforordning om utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyret for svært store plattformer og svært store søkemotorer (knyttet til forordning om digitale tjenester, DSA)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1127 av 2. mars 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2065 (DSA) med detaljerte metoder og fremgangsmåter om tilsynsgebyret som Kommisjonen pålegger tilbydere av svært store plattformer og meget store søkemotorer på nett

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1127 of 2 March 2023 supplementing Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council with the detailed methodologies and procedures regarding the supervisory fees charged by the Commission on providers of very large online platforms and very large online search engines

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.07.2023

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Delegert kommisjonsforordning 2023/1127 ble vedtatt 2. mars 2023 og trådte i kraft 29. juni 2023. Kommisjonsforordningen er gitt med hjemmel i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2065 av 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og om endring av direktiv 2000/31/EF (forordning om digitale tjenester - DSA). Forordningen(e) er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning om digitale tjenester (EU) 2022/2065 (DSA) gir kommisjonen hjemmel til å vedta delegert kommisjonsforordning som fastsetter utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyr for tilbydere av digitale tjenester. Artikkel 43 i DSA pålegger kommisjonen å belaste tilbydere av svært store plattformer - Very Large Online Platforms (VLOPs) og svært store søkemotorer - Very Large Online Search Engines (VLOSEs) - årlige tilsynsgebyrer, hvis samlede beløp skal dekke alle estimerte kostnader som med rimelighet kan bestemmes på forhånd. Kommisjonen fører tilsyn med VLOPer og VLOSEer. 

Kostnadene som skal estimeres for årlige tilsynsgebyr, bør fastsettes på bakgrunn av menneskelige ressurser som skal ansettes i kommisjonen for å utføre tilsynsoppgavene. Dette inkluderer fast ansatte, midlertidige og kontraktsansatte og utsendte nasjonale eksperter.

I tillegg til de ovennevnte kostnadene for menneskelige ressurser, må kommisjonen også estimere andre drifts- og administrative kostnader som er spesifikt knyttet til tilsynsoppgavene, som f.eks. studier, ansettelse av eksperter, undersøkelser, oppdrag, organisering av møter eller utvikling eller bruk av programvare eller IT-verktøy eller tjenester.

Det samlede kostnadsbeløpet som årlig anslås av kommisjonen skal bæres av tilbyderne av svært store plattformer og svært store søkemotorer gjennom tilsynsgebyr som belastes for de utpekte tjenestene som er underlagt tilsynsavgiften i hvert kalenderår. Kommisjonen skal fastsette et grunnbeløp per utpekte tjeneste, men ingen tilbyder skal betale et samlet tilsynsgebyr som overstiger 0,05 % av deres årlige globale netto inntekt. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den delegerte kommisjonsforordningen kan ikke tre i kraft før DSA er en del av EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den delegerte kommisjonsforordningens utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyr medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser som ikke allerede er forutsatt at vil påløpe som følge av innføringen av DSA i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Konklusjon:

Forordningen anses EØS-relevant og er aktuell for innlemming i EØS-avtalen. Hvorvidt kommisjonsforordningen er akseptabel vil bli vurdert sammen med DSA.

Vurdering

Forordningen inneholder utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyr for tilbydere knyttet til forordning om digitale tjenester (DSA), og det vises til vurderingen i EØS-posisjonsnotat om DSA. EFTA-landene vurderer behovet for tilpasningstekst i DSA og det er for tidlig å ta stilling til om forordningen er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1127/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1127

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2023
Frist returnering standardskjema: 13.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker