Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om utpeking av Felleskapets testhus for radioutstyr og leker

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/733 av 3. april 2023 som utpeker Felleskapets testhus for radioutstyr og leker i samsvar med Parlamentets- og Rådsforordning (EU) 2019/1020

Commission Implementing Decision (EU) 2023/733 of 3 April 2023 designating Union testing facilities for radio equipment and toys in accordance with Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2023

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.08.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Kommunal- og distriktsdepartementet / Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Norge, ved Samordningspunktet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, deltar i European Product Compliance Network (EUPCN) og har primært fulgt prosessen i EU gjennom dette forumet. 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning ble endelig vedtatt 3. april 2023 og publisert i Official Journal 4. april 2023.

Gjennomføringsbeslutningen er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

3. april 2023 vedtok Kommisjonen en gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/733 som utpeker Felleskapets testhus for radioutstyr og leker i samsvar med Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2019/1020.

Beslutningen er gitt i samsvar med forordning 2019/1020 artikkel 21 nr. 2. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1267 spesifiserer videre fremgangsmåten for utpekingen.

I tråd med gjennomføringsforordning (EU) 2022/1267 artikkel 1 lanserte Kommisjonen en "call for expression of interest" for radioutstyr og leker (325/G/GRO/IMA/22/2711/12562). Det ble deretter gjennomført en vurdering av innkomne søknader i henhold til gjeldende regler og opp mot kriteriene fastsatt i "call for expression of interest".

Basert på resultatene av evalueringen, ble følgende virksomheter pekt ut som Felleskapets testhus for henholdsvis radioutstyr og leker:

Utpekt testhus for radioutstyr:

Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania, Mortos str. 14, LT-03219 Vilnius, Lithuania.

Utpekt testhus for leker:

Service Commun des Laboratoires, 369 rue Jules Guesde, 59651 Villeneuve d’Ascq, Frankrike.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen antas å ikke føre til rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen antas å ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

EØS-notat vil bli behandlet i spesialutvalget for indre marked.

Vurdering

Gjennomføringsbeslutningen vurderes som relevant og akseptabel. 

Det vises her til EØS-posisjonsnotater om forordning (EU) 2019/1020 og gjennomføringsforordning (EU) 2022/1267: Begge rettsaktene er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. 

Forordning (EU) 2019/1020 og gjennomføringsforordning (EU) 2022/1267 er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/733
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023D0733

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2023
Frist returnering standardskjema: 26.07.2023
Dato returnert standardskjema: 05.09.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker