EØS-notatbasen

Ny mat - endring bruksvilkår - 3'-sialyllaktose (E.coli BL21(DE3))

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1582 av 1. august 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkår for ny mat-ingrediensen 3'-sialyllaktose natriumsalt produsert ved hjelp av utledede stammer av Escherichia coli BL21(DE3)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1582 of 1 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food 3′-Sialyllactose sodium salt produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen 3'-sialyllaktose (3-SL) natriumsalt, produsert ved hjelp av genetisk modifiserte stammer av Escherichia coli BL21(DE3), som tidligere er godkjent og oppført i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Forordningen godkjenner å øke maksimumsnivået for ny mat-ingrediesen i morsmelkerstatninger fra 0,23 g/kg eller liter, til 0,28 g/kg eller liter.

Europakommisjonen har ikke vurdert det nødvendig å be EFSA om en risikovurdering, fordi det er snakk om en liten økning i maksimumsnivået, og at inntaket av 3-SL fortsatt vil være lavere enn fra morsmelk, som EFSA i en tidligere vurdering har vurdert ikke er av bekymring. 

Europakommisjonen har selv vurdert at den samme endringen bør gjøres for næringsmidler for spesielle medisinske formål til sped- og småbarn, siden maksimumsgrensen for 3-SL i disse næringsmidlene er lenket til maksimumsgrensene for morsmelkerstatninger.

Ved rettsakten føres endres bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen 3'-sialyllaktose (3-SL) natriumsalt, produsert ved hjelp av genetisk modifiserte stammer av Escherichia coli BL21(DE3) i tabell 1 i unionslisten, som beskrevet ovenfor.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1582
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R1582

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2023
Frist returnering standardskjema: 18.08.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker