EØS-notatbasen

Ny mat - endring bruksvilkår - Haematococcus pluvialis-alger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1581 av 1. august 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkår for ny mat-ingrediensen astaxanthinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1581 of 1 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food ‘astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae’

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger, som tidligere er godkjent og oppført i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Forordningen godkjenner å utvide bruksvilkårene, slik at ny mat-ingrediensen kan brukes i kosttilskudd for barn fra 3 år og opptil 10 år med maksimum 2.3 mg astaxanthin/dag, og i kosttilskudd til unge fra 10 år og opp til 14 år med maksimum 5.7 mg astaxanthin/dag. Det innføres samtidig følgende krav om merking: Kosttilskudd som som inneholder ny mat-ingrediensen skal merkes med at de ikke skal inntas hvis andre kosttilskudd med astaxanthin-estere inntas samme dag, at de ikke skal inntas av sped- og småbarn under 3 år, og avhengig av dosering og hvem kosttilskuddet er beregnet på, at de ikke skal inntas av spedbarn, barn under 10 år, eller unge under 14 år. 

Det er fastsatt overgangstider for kosttilskudd som har vært lovlig på markedet i henhold til den forrige godkjenningen (kan selges inntil minimum holdbarhetstid utgår) (forordningens artikkel 1). 

Europakommisjonen har ikke vurdert det nødvendig å be EFSA om en ytterligere risikovurdering. EFSA etablerte akseptabelt daglig inntak (ADI) for astaxanthin på 0,2 mg/kg kroppsvekt i 2019, og inntaket av astaxanthin fra kostholdet ble beregnet av EFSA i 2020. Inntaket av astaxanthin i de mengdene som nå er godkjent, i tillegg til inntaket fra kostholdet, vil ikke overstige ADI for de aktuelle aldersgruppene.

Ved rettsakten endres bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger i tabell 1 i unionslisten, som beskrevet ovenfor.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1581
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R1581

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2023
Frist returnering standardskjema: 18.08.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker