Ny mat - endring spesifikasjoner - lakto-N-neotetraose

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1583 av 1. august 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1583 of 1 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food Lacto-N-neotetraose (microbial source)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i spesifikasjonen for ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose, som tidligere er godkjent og oppført i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Forordningen godkjenner å endre spesifikasjonen slik at ny mat-ingrediensen kan produseres ved genetisk modifiserte stammer av Escherichia coli K-12 og/eller Escherichia coli BL21(DE3), og uten at sistnevnte stamme begrenses til de to utledede stammene av E. coli BL21(DE3), PS-LNnT-JBT og DS-LNnT-JBT, som tidligere. 

Europakommisjonen har ikke vurdert det nødvendig å be EFSA om en risikovurdering, fordi EFSA har tidligere har vurdert de to E.coli stammene K-12 og BL21(DE3) og deres utledede stammer som helsemessig trygge.

Ved rettsakten føres endres spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose i tabell 2 i unionslisten, som beskrevet ovenfor.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1583
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R1583

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2023
Frist returnering standardskjema: 18.08.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 309/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 11.12.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.01.2024

Lenker