Plantevernmiddelrester fo. 2023/1042 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1042 av 26. mai 2023 som endrer vedlegg II til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for folpet i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/1042 of 26 May 2023 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for folpet in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Endringen gjelder fastsettelse av en grenseverdi (MRL) for folpet i salat på bakgrunn av en MRL søknad i forbindelse med nytt bruksområde for stoffet i EU/EØS. Folpet er godkjent som aktivt stoff i EU/EØS, men stoffet er ikke godkjent brukt i Norge. European Food Safety Authority (EFSA) vurderte MRL søknaden og konkluderte med at grenseverdien det er søkt om er akseptabel med hensyn til forbrukerbeskyttelse og at dokumentasjonskrav er oppfylt. Det fastsettes en grenseverdi på 1,5 mg/kg for folpet i salat, MRL for folpet i salat var tidligere fastsatt ved 0,03*mg/kg som er kvantifiseringsgrensen LOQ. Grenseverdien gjelder allerede i EU og vil gjelde umiddelbart i Norge når forordningen er fastsettes i Norge.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;   

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.   

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.   

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:   

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN  

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).  

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.  

Fordi endringen gjelder fastsettelse av en ny grenseverdi på bakgrunn av en MRL søknad er det ikke behov for overgangsordninger.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1042
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R1042

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2023
Frist returnering standardskjema: 14.07.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 8/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.07.2023
Høringsfrist: 11.08.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.03.2024

Lenker