Plantevernmiddelrester fo. 2023/1049 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1049 av 30. mai 2023 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for fiskeolje, sauefett, pendimetalin og spirotetramat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/1049 of 30 May 2023 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fish oil, pendimethalin, sheep fat and spirotetramat in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.  

Sammendrag av innhold

Endringene gjelder ny vurdering av oppføring av fiskeolje og sauefett på vedlegg IV til forordning 396/2005 etter regodkjenning av plantevernmidler (aktive stoffer) i EU/EØS under forordning 1107/2009 og fastsettelse av grenseverdier for pendimetalin og spirotetramat på bakgrunn av MRL søknader. Vedlegg IV lister stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for.

Alle de aktive stoffene er godkjent i EU og EØS, men det er bare spirotetramat som er godkjent brukt i Norge. Det er ikke søkt om regodkjenning av spirotetramat som aktivt stoff i EU/EØS og godkjenningen av stoffet går ut i 2024.

Fiskeolje og sauefett som har vært midlertidig oppført på vedlegg IV til forordning 396/2005 er regodkjent som aktive stoffer i EU/EØS (repellenter). På bakgrunn av dokumentasjon og vurderinger i forbindelse med regodkjenningen som aktive stoffer i EU/EØS under forordning 1107/2009, ble det besluttet å oppføre fiskeolje og sauefett permanent på vedlegg IV til forordning 396/2005 fordi det er vurdert av rester av stoffene ikke vil medføre noen helserisiko for forbruker og at kriterier for oppføring på vedlegg IV er oppfylt.

For pendimetalin var det søkt om grenseverdiene for erter med belg, bønner med belg og purre og for spirotetramat var det søkt om endring av grenseverdier for produkter i gruppen urter og spiselige blomster. På bakgrunn av EFSAs anbefalinger der de konkluderte med at grenseverdiene det er søkt om er akseptabel med hensyn til forbrukerbeskyttelse for europeiske forbrukere og at dokumentasjonskrav er oppfylt fastsettes grenseverdiene det var søkt om.

De nye grenseverdiene gjelder allerede i EU og vil gjelde umiddelbart i Norge når forordningen er fastsettes i Norge. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;  

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.  

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.  

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN 

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen. 

Endringene gjelder fastsettelse av høyere grenseverdier for noen enkeltprodukter på bakgrunn av MRL søknader (ny bruk) og oppføring av to aktive stoffer på vedlegg IV som lister aktive stoffer som det er vurdert at det ikke er behov for å fastsette grenseverdier for.    

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1049
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R1049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2023
Frist returnering standardskjema: 14.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.07.2023
Høringsfrist: 11.08.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker