Plantevernmiddelrester fo. 2023/1069 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1069 av 1. juni 2023 som endrer vedlegg II til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpikoksamid, fenpyroksimate, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/1069 of 1 June 2023 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpicoxamid, fenpyroximate, flutianil, isoxaflutole, mandipropamid, methoxyfenozide, and spinetoram in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.   

Sammendrag av innhold

Endringene gjelder implementering av noen nye CODEX grenseverdier i EUs plantevernmiddelrestforordning 396/2005 i etterkant av at disse ble vedtatt av CODEX Alimentarius komiteen i desember 2022. Norge har felles regelverk med EU for plantevernmiddelrester og endringsforordninger til dette regelverket implementeres etter at det er tatt inn i EØS regelverket. Denne forordningen implementerer CODEX grenseverdier (CXLer) for biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpikoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram. Dette er aktive stoffene er godkjent brukt som plantevernmidler i EU/EØS.   

Codex Alimentarius Kommisjonen fastsatte nye CODEX grenseverdier (CXL) for acetamiprid, biksafen, klorotalonil, klofentezin, klotianidin, cyprodinil, difenokonazol, etiprol, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, fluensulfon, fluopyram, flutianil, imazalil, isoprotiolan, isoxaflutol, mandipropamid, metkonazol, metoprene, metoksyfenozid, protiokonazol, pydiflumetofen, pyrasulfotol, pyraziflumid, quinoksyfen, spinetoram, spiropidion, tebukonazol, tiametoksam, trifloksystrobin og trineksapaketyl  

For etiprol, fluensulfon og pydiflumetofen som ikke er oppført i vedleggene til forordning 396/2006 gjelder standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg jamfør artikkel 18(1), punkt (b) i Plantevernmiddelrestforordningen 396/2005, og for de øvrige stoffene er disse oppført i vedlegg II, III og V til forordning 396/2005. Der det ikke er fastsatt grenseverdier på bakgrunn av godkjent bruk i EU, importtoleranse MRLer eller CODEX MRLer (CXL) er MRLene fastsatt så lavt som praktisk mulig ved kvantifiseringsgrensen (LOQ). 

EFSA risikovurderte i forkant av CODEX møte risikovurdert de foreslåtte CODEX MRLene (CXL). Der EFSA identifiserte mulig helsefare for europeiske forbrukere har EU lagt frem reservasjoner mot å implementere CXLene. 

EU implementerer CXLer på bakgrunn av EFSAs anbefalinger. Der det ikke er en vitenskapelig begrunnelse inkludert at det ikke skal gi et lavere beskyttelsesnivå enn det som er vurdert som akseptabelt i EU/EØS kan det vurderes å implementere CXLene. I tillegg må grenseverdiene som skal implementeres være for produkter som det er fastsatt grenseverdier for i EU (396/2005) og visse andre krav for MRL fastsettelse (godkjent bruk (GAP) og krav til dokumentasjon ved MRL fastsettelse må være oppfylt. Der reservasjoner begrunnes i at stoffet ikke er risikovurdert av EFSA enda eller at stoffet er under revurdering eller skal revurderes i EU, vil implementering av eksisterende CODEX MRLer vurderes i forbindelse med senere revurdering av grenseverdier for stoffene i EU.  

EU reserverte seg på CODEX møte CCPR53 i 2022 mot implementering av grenseverdier for alle produkter (stoffnivå) for acetamiprid, klorotalonil, klofentezin, klotianidin , difenokonazol, etiprol, fluensulfon, imazalil, isoprotiolan, metkonazol, metopren, protiokonazol, pydiflumetofen, pyrasulfotol, pyraziflumid, quinoksyfen, spiropidion, tebukonazol, tiametoksam, trifloksystrobin, og trinexapac-etyl. I tillegg reserverte EU seg mot å implementere CXLer for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel/produkt; fenpyroksimat (sitroner, lime, pomelo og grapefrukt), spinetoram (te, grønn, sort). 

CODEX MRLer (CXL) som EFSA har vurdert at er trygge for europeiske forbrukere, når det også tas hensyn til eksisterende EU MRLer, og der EU ikke har lagt frem reservasjoner på CODEX komitemøte for plantevernmiddelrester (CCPR53) fastsettes i Plantevernmiddel-restforordningen 396/2005. Dette gjelder visse grenseverdier for bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpicoxamid, fenpyroximate, flutianil, isoxaflutole, mandipropamid, methoxyfenozide and spinetoram. Disse CODEX grenseverdiene implementeres derfor i EUs Plantevernmiddelrestforordning 396/2005, forutsatt at de gjelder for produkter som det er fastsatt grenseverdier for i EU/EØS og at det ikke allerede er fastsatt EU MRLer som er høyere enn aktuell CXL for de aktuelle produktene.  

De nye grenseverdiene gjelder allerede i EU og vil bli gjeldene umiddelbart i Norge når forordningen fastsettes i Norge. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;   

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.   

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert etter ny rutine av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.   

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:   

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN  

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).    

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1069
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R1069

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2023
Frist returnering standardskjema: 14.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.07.2023
Høringsfrist: 11.08.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker