EØS-notatbasen

Renhetskriterier og spesifikasjoner til E 471

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1428 av 7. juli 2023 om endring av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471)

Commission Regulation (EU) 2023/1428 of 7 July 2023 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 as regards mono- and diglycerides of fatty acids (E 471)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer spesifikasjonen for tilsetningsstoffene mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) i næringsmidler.

Tilsetningsstofforskriftens Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i næringsmidler, og deres bruksvilkår. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) er godkjent for bruk i en rekke næringsmidler, i samsvar med vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

Unionens lister over tilsetningsstoffer og spesifikasjoner for næringsmidler kan ajourføres etter en felles framgangsmåte som er fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommisjonens initiativ eller etter søknad. Ved forordning (EU) nr. 257/2010 er det fastsatt et program for reevaluering av tilsetningsstoffene som ikke har blitt risikovurdert etter 2010.

EFSA konkluderte i en re-evaluering av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) som ble vedtatt 26. september 2017, med at det ikke er behov for et numerisk akseptabelt daglig inntak, og at tilsetningsstoffet ikke medfører helserisiko når det brukes i næringsmidler til befolkningen generelt. Men bruk av tilsetningsstoffet i næringsmidler til spedbarn under 16 uker vil kreve en spesifikk risikovurdering. EFSA anbefalte å endre spesifikasjonene for E471 som er gitt i forordning (EU) nr. 231/2012. Etter forespørsel fra Europakommisjonen, publiserte EFSA en offentlig høring 29. november 2018, hvor de etterlyste både tekniske og toksikologiske data om tilsetningsstoff E 471.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 30. september 2021, med at det ikke er noen helsemessig bekymring ved bruk av tilsetningsstoffet E 471 i næringsmiddelkategoriene 13.1.1 (morsmelkerstatninger) og 13.1.5.1 (næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn og spesialprodukter til spedbarn) i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, i samsvar med vedlegg III til nevnte forordning. EFSA anbefalte imidlertid å endre dagens spesifikasjoner for mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471), og særlig å redusere maksimumsgrensene for arsen, bly, kadmium og kvikksølv og å innføre maksimumsgrenser for glysidylestere, 3-monokloropropandiol (3-MCPD) og eurukasyre (erucic acid) i spesifikasjonene.

Spesifikasjonene for mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) er endret i tråd med EFSAs anbefalinger:

  • Definisjonen av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) i spesifikasjonen er endret, for å begrense bruken av glyserol i framstillingen av E471. Glyserol skal være i samsvar med spesifikasjonene for tilsetningsstoffet E 422.
  • Det er innført grenseverdier for eurukasyre (erucic acid), 3-monoklorpropandiol (3-MCPD) og fettsyreestere av 3-monoklorpropandiol (uttrykt som 3-MCPD), og glysidylfettsyreestere (uttrykt som glycidol). Nye produksjonsteknikker gjør det mulig å produsere E 471 med reduserte mengder av prosessfremkalte stoffer.
  • Grenseverdiene for tungmetallene arsen, bly, kadmium og kvikksølv er senket.

Det er gitt forskjellige overgangstid for de forskjellige stoffene i spesifikasjonene i forordningens artikkel 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene i renhetskriteriene og spesifikasjonene for tilsetningsstoffet Mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471 ) vil redusere helserisikoen da eksponering av tungmetaller og prosessfremkalte stoffer blir vesentlig redusert.  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1428
Basis rettsaktnr.: 231/2012
Celexnr.: 32023R1428

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2023
Frist returnering standardskjema: 11.08.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.09.2023
Høringsfrist: 20.10.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker