Sluttpunkt for animalske biprodukter i EU-gjødselvarer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1605 av 22. mai 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 med hensyn til bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1605 of 22 May 2023 supplementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of end points in the manufacturing chain of certain organic fertilisers and soil improvers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.07.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Hovedårsaken til denne endringen er å gjøre det lettere å omsette EU-gjødselvarer som inneholder animalske biprodukt. EU-gjødselvarer er et begrep som brukes om gjødselvarer som markedsføres etter EUs nye gjødselvareregelverk, forordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer. Forordningen om EU-gjødselvarer er tatt inn i EØS-avtalen, men avventer behandling av Stortinget før den tas inn i norsk regelverk. 

En EU-gjødselvare kan inneholde animalske biprodukt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009, men bare de som er oppført på en egen liste over avledet produkt som har nådd sluttpunktet til animaliebiproduktforordningen. Avledede produkter er produkter framstilt fra animalske biprodukter og som har gjennomgått en behandling eller bearbeiding. Når et avledet produkt oppnår sluttpunkt betyr det at animaliebiproduktregelverket opphører å gjelde for produktet, og andre regelverk overtar. I dette tilfellet gjødselregelverket.

Det er foreligger nå en listen over avledede produkter som kan oppnå sluttpunkt ved bruk i EU-gjødselvare. Listen inneholder flere avledede produkter, men er videre begrenset ved at det bare er dersom disse avledede produktene oppfyller bestemte krav de kan nå et sluttpunkt ved bruk i EU-gjødselvare. De avledede produktene må ha gjennomgått bearbeding iht. kravene i animaliebiprodukregelverket. Gjødselproduktet hvor de avledede produktene anvendes, må produseres i et godkjent anlegg for organisk gjødsel og jordforbedringsmiddel (OFSI-anlegg) iht. forordning 1069/2009, artikkel 24(1).

Listen inneholder blant annet (artikkel 3): aske, bearbeidet husdyrgjødsel, biorest og kompost. 

Videre inneholder listen (artikkel 4): glyserin, bearbeidet animalsk protein, kjøtt-bein-mel,  blodprodukter, hydrolysert protein, di- og trikalsiumfosfat, horn, hover og klover.

Ved mer enn 5% (volum) innblanding av de aveldede produktene i artikkel 4 i et gjødelsprodukt, er det følgende ekstra risikoreduserende tiltak:de må pakkes i forbrukerpakninger på maks 50 kg eller være blandet med 10% av en blandekomponent i maks 1000 kg forpakninger. De ekstra tiltakene er for å reduserer muligheten for at dyr får i seg gjødselvaren. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen. Det er valgfritt for virksomheter om de vil omsette gjødselvare som EU-gjødselvare eller gjødselvare etter nasjonalt regelverk. Alle norske produsenter omsetter i dag etter nasjonalt regelverk, og for disse vil det ikke være en endring. Anlegg som produserer EU-gjødselvare med avledet produkt må godkjennes som anlegg for organisk gjødsel og jordforbedringsmidler. Dette er alikevel ikke forventet å påføre Mattilsynet vesentlig flere oppgaver.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)3366
Rettsaktnr.: 2023/1605
Basis rettsaktnr.: 1069/2009
Celexnr.: 32023R1605

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2023
Frist returnering standardskjema: 06.10.2023
Dato returnert standardskjema: 29.09.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 60/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.04.2024

Lenker