Aroma -Røyk- endring av navn SF-007

Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2023/952 av 12. mai 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1321/2013 som gjelder godkjenningsinnehavers navn for røykaromaen primær produkt ‘TradismokeTM A MAX’ (unike kode SF-007)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/952 of 12 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 1321/2013 as regards the name of the holder of the authorisation for the smoke flavouring primary product ‘TradismokeTM A MAX’ (unique code SF-007)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 1321/2013 som gjelder godkjenningsinnehavers navn for røykaromaen TradismokeTM A MAX. Gjennomføringsforordningen (EU) 1321/2013 gir i vedlegget (røykaromavedlegget) en liste over godkjente røykarområvarer for bruk uten videre behandling i, eller på næringsmidler og/eller til framstilling av avledede røykaromaer. På røykaromavedlegget er firmaet Nactis oppført med tillatelse til å selge røykaromaen TradismokeTM A MAX. Denne tillaltelse er nå overtatt av firmaet JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG. Forordning (EU) 1321/2013 må derfor endres ved at firmaet Nactis med tilhørende opplsyninger erstattes av JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG med tilhørende opplysninger.

Det er ingen endring i selve sammensetningen av røykaromaen TradismokeTM A MAX og bruk av denne. Det er derfor ikke gjort noen ny helserisikovurdering av produktet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten endrer navnet på godkjenningsinnehaveren og adressen til firmaet. Når det formelle rundt endring av firmanavn er gjennomført, vil det gjøre omsetning av røykaromaen TradismokeTM A MAX enklere for virksomheten og for kjøperen av røykaromen. For norsk næring vil det ikke ha økonomiske konsekvenser, bortsett fra at det vil bli enklere å kjøpe produktet. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/952
Basis rettsaktnr.: 1321/2013
Celexnr.: 32023R0952

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2023
Frist returnering standardskjema: 29.06.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 224/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2023
Høringsfrist: 31.07.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2023

Lenker