CMDI Revisjon DGSD

(Forslag) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) .../... om endring av direktiv (EU) 2014/49 med hensyn til omfanget av innskuddsbeskyttelse, bruk av midler fra innskuddsgarantiordninger, grenseoverskridende samarbeid og åpenhet

(Proposal) Directive (EU) .../... of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/49/EU as regards the scope of deposit protection, use of deposit guarantee schemes funds, cross-border cooperation, and transparency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

(Forel. pos.notat)

Forslag til regler er på i regi av EU-kommisjonen og skal forelegges Europaparlamentet og Rådet for behandling. Norske myndigheter har deltatt i det forberedende arbeidet i EU.

Sammendrag av innhold

  • Videre adgang til å bruke innskuddsgarantimidler til preventive og alternative tiltak, inkludert adgang til å bruke innskuddsgarantimidler til «bail-in». Dette skal oppnås ved bl.a. å fjerne superpreferansen for garanterte innskudd/innskuddsgarantiordningene. Det foreslås at alle innskudd skal stilles likt, med preferanse foran andre usikrede kreditorer.
  • Ytterligere harmonisering av nasjonale regelverk mht. hvilke innskudd som er dekket. Innskuddsgarantien foreslås utvidet til å omfatte innskudd fra skoler, sykehus, lokale myndigheter.
  • Klargjøring av hvilke klientmidler som dekkes.
  • Presisering av reglene om høyere garanti for midlertidige høye innskudd ifm. såkalte særskilte livshendelser (også kalt Temporary High Balances (THB)), som ekteskap, samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, pensjonering, kjøp og salg av boligeiendom, forsikringsutbetalinger osv. 
  • Tidsrammen for utvidet dekning for THB harmoniseres på seks måneder.
  • Totalharmoniseringen av nivået på standard innskuddsgaranti og minstekravene til størrelsen på nasjonale innskuddsgarantifond foreslås ikke endret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Finansforetaksloven kap. 19 må justeres i tråd med de nye reglene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fjerning av superpreferansen for garanterte innskudd, og Bankenes sikringsfonds krav ved inntreden i utbetalte innskudd, vil kunne påføre sikringsfondet høyere endelige tap enn med dagens regelverk. Forslaget forventes for øvrig å få liten betydning for myndighetene etter at regelverket er endret, men vil få betydning for de innskuddstypene som berøres. I dag er midlertidig høye innskudd beskyttet i inntil tolv måneder, som må reduseres til seks måneder.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2023)228
Basis rettsaktnr.: 2014/49/EU

Norsk regelverk

Høringsstart: 27.04.2023
Høringsfrist: 01.06.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker