Endring av utfyllende bestemmelser til MiFID II om regime for minste kursendringer for aksjer

Kommissioneens Delegerede Forordning (EU) 2023/960 af 1. februar 2023 om ændring af de reguleringsmæssige tekninske standarder i delegert forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår den årlige anvendelsesdato for beregningerne af det gennemssnitlige daglige antal transaktioner vedrørende aktier, depotbeviser og exchange traded funds med henblik på kursspring

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/960 of 1 February 2023 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/588 as regards the annual application date of the calculations of the average daily number of transactions for shares, depository receipts and exchange-traded funds for the purposes of the tick sizes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning (EU) 2017/588 (RTS 11) som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II). RTS 11 gir regler om hvilke minste kursendringer handelsplasser skal akseptere i ordrer. Kommisjonsforordningen endrer fristen til handelsplassene for å benytte de minste tillatte kursendringene i tråd med tilsynsmyndighetenes beregninger som blir publisert innen 1. mars hvert år. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved inkorporering i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/960
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0960

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.02.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 27.02.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 284/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker