Endring av visse gjennomsiktighetskrav i RTS 2 (kommisjonsforordning (EU) 2017/583)

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2023/945 af 17. januar 2023 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegert forordning (EU) 2017/583 for så vidt angår visse gennemsigtighedskrav vedrørende transaktioner i andre instrumenter end aktieinstrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/945 of 17 January 2023 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/583 as regards certain transparency requirements applicable to transactions in non-equity instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning (EU) 2017/583 (RTS 2) som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFR). RTS 2 fastsetter gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og  derivater. Kommisjonsforordningen fastsetter mer detaljerte gjennomsiktighetskrav for å sikre at markedaktørene anvender bestemmelsene likt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved inkorporering i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/945
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0945

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.03.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 29.03.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 284/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker