Endringer i listen over høyrisikoland i vedlegg til hvitvaskingsdirektivet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1219 av 17. mai 2023 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 med hensyn til å tilføye Nigeria og Sør-Afrika til tabellen i punkt I i vedlegget og slette Kambodsja og Marokko fra tabellen

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1219 of 17 May 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as regards adding Nigeria and South Africa to the table in point I of the Annex and deleting Cambodia and Morocco from that table

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen trer i kraft i EU 16. juli, og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Den materielle bestemmelsen er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften. 

Sammendrag av innhold

Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at Nigeria og Sør-Afrika bør legges til listen over tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse avhvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system. Kambodsja og Marokko foreslås avlistet. Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket vil plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10 dersom kundeforhold eller transaksjoner involverer de stater som listeføres. Likeledes vil slike plikter bortfalle, hva angår landene som er foreslått avlistet. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den materielle bestemmelsen er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften. Oppdateringen må inntas i hvitvaskingsforskriften § 4- 10.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Bestemmelsene forventes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)3247
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1219
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1219

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2023
Frist returnering standardskjema: 14.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: