Forenkling av krav i forbindelse med børsnotering

Forslag til en Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 2017/1129, (EU) nr. 596/2014 og (EU) nr. 600/2014 for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og å lette tilgangen til kapital for små og mellomstore bedrifter

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2017/1129, (EU) No 596/2014 and (EU) No 600/2014 to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er til politisk vurdering i EU.  

Sammendrag av innhold

Innledning  

Forslaget er en del av regelverkspakken «Listing Act». Det foreslås endringer i prospektforordningen, markedsmisbruksforordningen og verdipapirmarkedsdirektivet. Målsetningen for hele pakken er å legge til rette for markedsbasert finansiering – særlig for Små og mellomstore bedrifter (SMB). Det underliggende målet er å fremme «CMU» dvs en capital markets union for å gå fra bankfinansiering til å bruke kapitalmarkedet som finansiering. 

EØS-foreløpig posisjonsnotat COM(2022) 762 – Prospektforordningen 

Formål 

For den delen som gjelder prospektforordningen er hovedformålet å redusere kostnader relatert til prospektkravene. Både når det gjelder å øke tersklene for prospektplikt og stimulere til at flere foretak tar opp sine verdipapirer til handel på SMB-vekstmarkeder eller regulerte markeder.  

Hovedpunkter i forslaget: 

Terskelen for krav til EØS-prospekt økes.  

Etter gjeldende prospektregelverk kan medlemsstatene velge å unnta tilbud om verdipapirer som ikke overstiger MEUR 8 beregnet løpende over 12 måneder. For tilbud mellom MEUR 1 og MEUR 8 kan medlemsstatene velge å kreve prospekt etter nasjonale regler. Den nedre grensen er MEUR 1.  Etter forslaget økes den nedre terskelen til MEUR 12. Hver medlemsstat skal bestemme om det skal være krav om nasjonalt prospekt under dette beløpet, forutsatt at det er forholdsmessig.  

I Norge er det krav om nasjonalt prospekt ved tilbud om verdipapirer med et samlet vederlag på mellom MEUR 1 og MEUR 8 beregnet over en periode på 12 måneder, jf. vphl. § 7-5. Det er krav om EØS-prospekt for nevnte tilbud over MEUR 8. Endringer som foreslått vil medføre at det må tas stilling til om det skal være nasjonale krav i Norge og eventuelle grenser for dette.  

20 % unntaket fra plikt til å utarbeide noteringsprospekt økes til 40 % og utvides til også å gjelde tilbudsprospekt 

Etter gjeldende prospektregler er det unntak fra plikten til å utarbeide noteringsprospekt ved opptak til handel av verdipapirer som er ombyttbare med allerede noterte verdipapirer på samme regulerte marked, forutsatt at slike verdipapirer utgjør mindre enn 20 prosent av de verdipapirer som allerede er tatt opp til handel. Grensen på 20 prosent beregnes løpende over en periode på 12 måneder. Etter forslaget økes denne grensen fra 20 % til 40 %. 40 % unntaket gjøres også gjeldende for tilbud av verdipapirer som skal tas opp til handel på SMB vekstmarked eller regulert marked og som er ombyttelige med verdipapirer allerede tatt opp til handel. 

Informasjonsdokument for sekundærutstedelser for allerede noterte foretak.  

Skal gjelde for tilbud av verdipapirer som er ombyttelige med verdipapirer opptatt til handel på regulert marked eller SMB-vekstmarked sammenhengende i 18 mnd. Dette vil også gjelde for notering. Dvs. verdipapirer ombyttelige med verdipapirer opptatt til handel på regulert marked sammenhengende siste 18 mnd. – Eller vært opptatt til SMB vekstmarked med prospekt de siste 18 mnd. Det må ikke innebære endring av kontroll (fusjon, fisjon, overtakelsestilbud), - foretaket må ikke være insolvent og det må utarbeides et informasjonsdokument. Dokumentet er ikke et prospekt, og skal ikke kontrolleres av prospektmyndigheten. 

EU follow on prospectus 

Skal erstatte forenklet prospekt for sekundærutstedelser og EØS-gjenopprettingsprospekt. Skal gjelde utstedere og tilbydere ved tilbud og opptak til handel på regulert marked. Forutsetningen er 18 måneder sammenhengende opptak på regulert marked eller SMB-vekstmarked. Gjelder både for egenkapitalinstrumenter og ikke-aksjerelaterte instrumenter. En utsteder av kun ikke-aksjerelaterte instrumenter på regulert marked skal ikke kunne ta opp til handel egenkapitalinstrumenter på regulert marked med EU-follow on prospekt. Denne prospekttypen vil gjelde der det er kontrollskifte, insolvens eller dersom verdipapirene ikke er ombyttelige.  

EU-Growth issuance document 

Skal erstatte EU-vekstprospekt. Etter gjeldende regler kan små og mellomstore foretak benytte et EU-vekstprospekt med forenklede innholdskrav. EU-Growth issuance dokument forutsetter at utsteder ikke har verdipapirer opptatt til handel på regulert marked.  

Andre endringer 

Det foreslås også en rekke andre endringer, herunder krav til risikofaktorene, standardisering og kontroll av prospekter, forenklinger i informasjonsplikten for finansformidlere ved offentliggjøring av tillegg til prospekt og endringer i bestemmelser om ekvivalente regler for prospekter fra tredjeland. Tilhørende sjekklister endres. Kommisjonen får hjemmel til å utarbeide regler om ESG-relaterte opplysninger som skal gis i prospekt.  

Endringer i markedsmisbruksforordningen (MAR) 

Hovedpunkter i forslaget:  

Innsidelister 

Etter MAR artikkel 18 skal utstedere og personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning utarbeide liste over personer som har tilgang til innsideinformasjon (innsideliste). Innsidelisten skal blant annet omfatte identiteten til alle personer som har tilgang til innsideinformasjon, årsaken til at vedkommende er oppført på innsidelisten samt dato og klokkeslett da personen fikk tilgang til innsideinformasjon. Kommisjonen foreslår å erstatte de nåværende reglene med et krav om å utarbeide en "permanent innsiderliste" som bare skal omfatte personer som ut fra sin funksjon eller posisjon hos utsteder har "regular access to inside information". Begrunnelsen for forslaget er å lette utstedernes byrde med å utarbeide innsiderlister. 

For utstedere som har vært notert på regulert marked i fem år foreslås det at medlemstatene skal ha adgang til å videreføre gjeldende regler, forutsatt at dette er "justified by specific national market integrity concerns". Det foreslås ingen slik "opt out" i relasjon til utstedere på multilaterale handelsfasiliteter (i Oslo: Euronext Growth). 

Reglene om løpende informasjonsplikt og utsatt offentliggjøring 

Etter MAR artikkel 17 nr. 1 skal utsteder så snart som mulig offentliggjøre innsideinformasjon som direkte vedrører utstederen. Utsteders informasjonsplikt gjelder som utgangspunkt for hvert trinn i en prosess med flere mellomliggende trinn (for eksempel fusjoner, kontraktsforhandlinger), dersom det mellomliggende trinnet utgjør innsideinformasjon i henhold til definisjonen i MAR artikkel 7.  

I medhold av MAR artikkel 17 nr. 4 kan utsteder på eget ansvar utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon, dersom følgende vilkår er oppfylt.  

Umiddelbar offentliggjøring er egnet til å skade de legitime interessene til utstederen  

Utsatt offentliggjøring er ikke egnet til å villede allmennheten 

Utstederen er i stand til å sikre at opplysningene forblir konfidensielle  

Forslaget begrenser omfanget av den løpende informasjonsplikten til bare å gjelde hendelser som fullfører prosessen, ikke eventuelle mellomliggende trinn i prosessen.  

Det foreslås plikt for utsteder til å informere tilsynsmyndigheten om at utsteder har til hensikt å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon og redegjøre for hvordan vilkårene for utsatt offentliggjøring er oppfylt. 

Forslaget gir Kommisjonen fullmakt til å fastsette regler med angivelse av en ikke-uttømmende liste over relevant informasjon som er gjenstand for offentliggjøring, og for hver informasjonstype tidspunktet hvor utsteder med rimelighet kan forventes å offentliggjøre informasjonen.  

Videre forslås det plikt for utstedere å påse at innsideinformasjonen holdes konfidensiell, og påse at informasjon offentliggjøres så snart som mulig dersom konfidensialitet ikke lenger kan sikres. 

Markedssonderinger 

I MAR artikkel 11 er markedssonderinger definert som formidling av informasjon til en eller flere potensielle investorer før offentliggjøring av en transaksjon, for å måle interessen fra potensielle investorer i en mulig transaksjon og vilkårene knyttet til denne (som for eksempel potensiell størrelse eller prissetting).   

Reglene om markedssondering er en såkalt "safe harbour" fra forbudet mot å spre innsideinformasjon. Nærmere bestemt innebærer dette at markedssondering som følger nærmere angitte regler for gjennomføring og dokumentasjon, ikke skal være å anse som overtredelse av forbudet mot spredning av innsideinformasjon. Dersom reglene ikke overholdes vil markedssonderingen ikke omfattes av “safe harbour”-unntaket, og markedssonderingen kan (etter omstendighetene) kunne anses som ulovlig spredning av innsideinformasjon. 

Reglene for markedssonderinger i MAR er obligatoriske, og skal etterleves av utstedere (og andre som gjennomfører sonderingen på utsteders vegne), uansett om det foreligger innsideinformasjon. I Listing Act er det foreslått at reglene om markedssonderinger ikke lenger skal være påbudt. Markedssondering som er gjennomført i henhold til reglene i MAR vil etter forslaget fortsatt være en “safe harbour” fra forbudet mot spredning av innsideinformasjon 

Mekanisme for utveksling av ordrebok-data 

Det foreslås at nasonale myndigheter som fører tilsyn med handelsplasser med en betydelig grenseoverskridende dimensjon skal  etablere en mekanisme for å tillate løpende og rettidig utveksling av ordrebokdata  innhentet fra disse handelsplassene i samsvar med artikkel 25 i forordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til instrumentene som handles i et slikt marked. Vedkommende myndigheter kan delegere oppsettet av mekanismen til ESMA. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget endrer prospektforordningen, markedsmisbruksforordningen og verdipapirmarkedsforordningen. Nevnte rettsakter er gjennomført i verdipapirhandelloven og vil derfor medføre endringer i denne.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonen har gjort en kost/nytte analyse av forslagene (SWD(2022) 762 final) som fastslår behov for regelendringer på EU-nivå for å oppnå målene i CMU om å forenkle kravene og minske kostnadene for notering og for noterte foretak i EU.  

Kommisjonen mener de foreslåtte tiltakene vil føre til betydelige kostnadsreduksjoner for utstedere, herunder små og mellomstore bedrifter. EU-utstedere anslås å spare opptil € 67 millioner per år gjennom endringene i prospektreglene og børsnoterte selskaper opp til € 100 millioner per år knyttet til endringene i markedsmisbruksforordningen. Kompetente myndigheter forventes å kunne redusere sine kostnader, blant annet ved å forenkle og tydeligere krav som effektiviserer tilsynet. Andre forslag antas imidlertid å medføre kostnader for myndighetene, for eksempel forslaget om grensekryssende utveksling av ordrebokdata. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Etter vedtakelse i EU må det vurderes hvorvidt det vil være behov å tilpasse ikrafttredelsestidspunktet og evt. behov for materiell tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)762
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker