Forslag om å endre MiFID II for å lette tilgang til kapital for små og mellomstore bedrifter, samt oppheve opptaksdirektivet.

Forslag til Europa-Paramentets og Rådets Direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU med henblik på at gøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mere attraktive for selskaper og lette adgangen til kapital for små og mellemstore virksomheter og om ophævelse af direktiv 2001/34/EF

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises and repealing Directive 2001/34/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er foreslått av Kommisjonen, men ikke vedtatt av Rådet og Parlamentet.

Sammendrag av innhold

De overordnede reglene for handel i verdipapirer er nedfelt i direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). Kommisjonen foreslår et direktiv som gjør endringer i MiFID II og opphever Direktiv 2001/34/EC (opptaksdirektivet). Formålet med forslagene er å styrke små- og mellomstore bedrifters tilgang til kapital, samt harmonisere reglene for opptak til handel i Europa.

Forslaget innhold:

- For å styrke analysedekningen av små- og mellomstore gjorde Direktiv (EU) 2021/338 endringer i MiFID II ved å innføre en regel som tillater felles betaling for utførelse av investeringstjenester og analyse, når analysen knytter seg til utstedere med en markedskapitalisering under 1 milliard euro. Nærværende forslag foreslår å øke grensen for selskapenes markedskapitalisering fra 1 milliard euro til 10 milliarder euro. I tillegg foreslås regler for analyser betalt av utstederne.

-For å styrke utviklingen av vekstmarkeder for små- og mellomstore bedrifter (SMB vekstmarked) foreslås det at MHFer kan søke å få segmenter av MHFen registrert som et SMB vekstmarked.

-Opptaksdirektivet (2001/34/EC) er endret mange ganger. I tillegg har prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EC) og rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109/EC) erstattet mange av bestemmelsene i opptaksdirektivet. Opptaksdirektivet er et minimumsdirektiv, og ikke gjennomført likt i medlemslandene. Bestemmelser som fortsatt er relevante foreslås inntatt i MiFID II som er et fullharmoniseringsdirektiv. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om minstekrav til opptak til notering på regulerte markeder. Bestemmelsene om aksjenes spredning ("free float") foreslås endret til at minst 10% av aksjene må holdes av allmennheten. Opptaksdirektivet foreslås etter dette opphevet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved nasjonale bestemmelser i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2022)760
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker