EØS-notatbasen

Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1167 av 25. juni 2023 om godkjenningen av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei CBS 146250 som tilsetningsstoff i fôr til alle fjørfearter og griser (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd som opptrer som Danisco Animal Nutrition og representert av Genencor International B.V)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1167 of 15 June 2023 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei CBS 146250 as a feed additive for all poultry species and all pigs (holder of authorisation: Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition and represented by Genencor International B.V.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (CBS 146250) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) for alle fjørfe og gris. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over minstehold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1167
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1167

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2023
Frist returnering standardskjema: 28.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker