Ny mat - endring i bruksvilkår for lakto-N-neotetraose

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/961 av 12. mai 2023 som godkjenner endringer av bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/961 of 12 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food Lacto-N-neotetraose

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av bruksvilkår for ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose, som tidligere er godkjent og oppført i unionslista. Forordningen godkjenninger at ny mat-ingrediensen kan brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger melkebaserte produkter til småbarn uten å måtte bruke denne i kombinasjon med 2’-fukosyllaktose i et forholdstall på 1:2, slik kravet var i den tidligere godkjenningen.

EU-kommisjonen vurderer at den nevnte endringen i forholdstall ikke vil ha noen helsemessig effekt, og at det ikke er nødvendig å be EFSA om en risikovurdering.  EFSA konkluderte i 2019 med at bruk av lakto-N-neotetraose eller 2’-fukosyllaktose alene i kosttilskudd i mengder på henholdsvis 0,6 mg/dag eller 1,2 mg/dag, er helsemessig trygt.

Ved rettsakten fjernes kravet om å bruke lakto-N-neotetraose i kombinasjon med 2’-fukosyllaktose i et forholdstall på 1:2, i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/961
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0961

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2023
Frist returnering standardskjema: 28.06.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 224/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.10.2023

Lenker