Ny mat - endring i spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/951 av 12. mai 2023 som godkjenner endringer i spesifikasjonene for ny mat-ingrediensen proteinekstrakt fra svinenyrer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/951 of 12 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food protein extract from pig kidneys

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i spesifikasjonen for ny mat-ingrediensen proteinekstrakt fra svinenyrer, som tidligere er godkjent og oppført i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Forordningen godkjenner å inkludere en ny produksjonsprosess og en ny metode for å bestemme enzymaktiviteten til diaminoksidase (Ultra High Performance Liquid Chromatography linked with Fluorescent Detection (UHPLC-FLD)) i spesifikasjonene til proteinekstrakt fra svinenyrer.

Europakommisjonen vurderer at det ikke er nødvendig å be EFSA om en risikovurdering, ettersom proteinekstraktet som produseres ved den nye metoden oppfyller de godkjente spesifikasjonene og bare skiller seg fra den godkjente i form (pulver) og farge. Det forventes ikke at endringene i den fysiske formen og utseende påvirker tryggheten. Løsningsmiddelet aceton brukes i løpet av prosessen. Dette er et godkjent løsningsmiddel iht. direktiv 2009/32/EF, og EFSA har tidligere vurdert at nivå opp til 5000 mg/kg aceton er helsemessig trygt. Tilsvarende bruksvilkår for aceton tilføyes derfor i spesifikasjonen.

Ved rettsakten føres endres spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen proteinekstrakt fra svinenyrer i tabell 2 i unionslisten, som beskrevet ovenfor.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/951
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0951

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2023
Frist returnering standardskjema: 25.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker