EØS-notatbasen

Ny mat - godkjenning av 6’-sialyllaktose (6-SL) produsert ved mikrobiell fermentering ved hjelp av to genetisk modifiserte stammer fra Escherichia coli BL21(DE3)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/948 av 12. mai 2023 om tillatelse til å bringe 6’-sialyllaktose (6-SL) produsert ved mikrobiell fermentering ved hjelp av to genetisk modifiserte stammer fra Escherichia coli BL21(DE3) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/948 of 12 May 2023 authorising the placing on the market of 6′-Sialyllactose sodium salt produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3) as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner 6’-sialyllaktose (6-SL) produsert ved mikrobiell fermentering ved hjelp av to genetisk modifiserte stammer fra Escherichia coli BL21(DE3). 6-SL er etter godkjenningen tillatt å bruke i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, barnemat, næringsmidler til spesielle medisinske formål, melkebaserte drikker og lignende drikker til småbarn, og kosttilskudd til den generelle befolkningen unntatt sped- og småbarn.

EFSA har i en risikovurdering vedtatt 26. oktober 2022 konkludert med at 6-SL er helsemessig trygg for de angitte bruksbetingelsene og målgruppene.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren i den aktuelle perioden til 4. juni 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Lovbestemt betegnelse skal være «6’-sialyllaktose natriumsalt». Kosttilskudd som inneholder ingrediensen skal merkes med at de ikke skal inntas av barn under 3 år, og ikke skal brukes ved samtidig konsum av andre produkter som er tilsatt 6’-sialyllaktose. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslista.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/948
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0948

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2023
Frist returnering standardskjema: 28.06.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker