Ny teknisk standard for rapportering etter Solvens II til tilsynsmyndighetene

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/894 av 4. april 2023 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om rapporteringskjemaer for rapporteringen fra forsikrings- og gjenforsikringsforetak til tilsynsmyndigheter, og opphevelse av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/894 of 4 April 2023 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and the Council with regard to the templates for the submission by insurance and reinsurance undertakings to their supervisory authorities of information necessary for their supervision and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/2450

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikrings- og gjenforsikringsforetak, og omhandler skjemaer og veiledninger for innrapportering til tilsynsmyndighetene. På bakgrunn av relativt store endringer i rapporteringen erstatter forordningen den tidligere tekniske standarden for tilsynsmessig rapportering (EU) 2015/2450. Endringene innebærer blant annet nye skjemaer for klimarisiko, cyberisiko, interne modeller og forpliktelser i skadeforsikring, og endringer i skjemaene for grensekryssende virksomhet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger er publisert på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/894
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC
Celexnr.: 32023R0894

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: