Plantevernmiddelrester fo. 2023/1030 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1030 av 25. mai 2023 som endrer vedlegg IV til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende Bacillus amyloliquefaciens strain AH2, Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45 og Purpureocillium lilacinum strain PL11

Commission Regulation (EU) 2023/1030 of 25 May 2023 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Bacillus amyloliquefaciens strain AH2, Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45 and Purpureocillium lilacinum strain PL11

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder oppføring av de aktive stoffene (plantevernmidler) Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 og Purpureocillium lilacinum stamme PL11 på vedlegg IV til forordning 396/2005. 

I Plantevernmiddelrestforordningen gjelder det en standard grenseverdi på 0,01 mg/kg som gjelder for plantevernmiddelrester der ingen annen grenseverdi (MRL) er fastsatt for å sikre forbrukerne (føre var). Før denne forordningen trer i kraft gjelder standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg for disse aktive stoffene fordi de ikke var oppført på vedlegg IV.  

For aktive stoffer (plantevernmidler) som er mikroorganismer kriterier for oppføring på vedlegg IV at det skal være dokumentert at mikroorganismen ikke er sykdomsfremkallende for mennesker og at de ikke skal danne stoffer som er gitftige for mennesker. EFSA har vurdert at disse aktive stoffene oppfyller kriteriene for å oppføres på vedlegg IV.   

De aktive stoffene Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 og Purpureocillium lilacinum stamme PL11 er i EU/EØS godkjent som lav-risiko aktive stoffer i forordning 1107/2009. Det er vurdert at disse ikke er giftige for mennesker, at det ikke forventes å produseres toksiner som er relevante for human helse og at risikoen knyttet til metabolitter er ubetydelig. På bakgrunn av risikovurderingen av disse aktive stoffene er det derfor vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for stoffet og at stoffene oppfyller kriteriene for å kunne oppføres på vedlegg IV til forordning 396/2005.    

I artikkel 1 I vedlegg IV til forordning 396/2005 oppføres Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 og Purpureocillium lilacinum stramme PL11 I alfabetisk rekkefølge.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;   

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.   

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i henhold til nye rutiner av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.   

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:   

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN  

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).  

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.  

En grenseverdi på 0,01 mg/kg, som er standardgrenseverdien i artikkel 18 til forordning 396/2005, har ingen praktisk betydning for aktive stoffer (plantevernmidler) som er mikroorganismer fordi innhold av mikroorganismer måles i CFU/g (CFU - kolonidannende enheter). Det er derfor vanlig praksis at det for mikrobiologiske plantevernmidler er godkjent som aktive stoffer i EU/EØS (forordning 1107/2009) vurderes om disse kan oppføres på vedlegg IV til forordning 396/2005. Vedlegg IV til forordning 396/2005 lister aktive stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier (MRL) for. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1030
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R1030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.05.2023
Frist returnering standardskjema: 07.07.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 7/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.07.2023
Høringsfrist: 11.08.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.02.2024

Lenker