Sammensatte produkter (2021/630) - endring av listen av produkter - 2023/1674

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/1674 av 19. juni 2023 om endring av kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/630 med hensyn til inkludering av bestemte smøreprodukter og produkter for å lage drikkevarer som inneholder kakao, bestemte tilberedte næringsmidler av korn eller kornprodukter, bestemte tilberedte næringsmidler fremstilt av ris eller andre kornprodukter, bestemte pommes frites og potetgull, og bestemte sauser og smaksstoffer i listen i listen over sammensatte produkter som er unntatt fra kontroll ved grensekontrollstasjoner, og som endrer vedlegg I og III til delegerte forordning (EU) 2019/2122

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1674 of 19 June 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards the inclusion of certain spreads and preparations for making beverages containing cocoa, certain prepared foods obtained from cereals or cereal products, certain prepared foods obtained from rice and other cereals, certain chips and crisps, and certain sauces and condiments in the list of composite products exempted from official controls at border control posts and amending Annexes I and III to Delegated Regulation (EU) 2019/2122

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 19. juni 2023, kunngjort i EUR-Lex 1. september 2023 og trådte i kraft i EU 21. september 2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2021/630, gir utdypende regler for hvilke sammensatte produkter som ikke trenger å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS fra en stat utenfor EU/EØS. Videre inneholder den regler for gjennomføring av kontrollen på slike sammensatte produkter ute på markedet, basert på en risikovurdering.

Forordning (EU) 2023/1674 endrer opplistingen av hvilke sammensatte produkter som er unntatt fra kontroll ved en grensekontrollstasjon når produktet importeres til EØS-området.

Det er gjort en ny vurdering av flere produkter, der kommisjonen nå vurderer at risikoen knyttet til følgende produkter er så lav av det ikke er nødvendig med en grensekontroll av dem og at de kan føres opp på unntakslisten i forordning (EU) 2021/630. Produktene det gjelder er hyllestabile produkter som omfattes av posisjonene og varenumrene:

- sjokoladepålegg og preparater inneholdende kakao, for tilberedning drikkevarer: 1806 90 60 og 1806 90 70 (norske varenummer: 18.06.9091, 18.06.9092)

- næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter/ris: 1904 10, 1904 20, 1904 90 (norske varenummer: 19.04.10, 19.04.20, 19.04.90)

- brød, kaker, kjeks og annet bakverk, med vekt på pommes frites og potetgull: 1905 90 (norske varenummer: 19.05.90)

- andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, med vekt på miso/suppekraft basert på fisk: 2005 20 20 (norske varenummer: 20.05.2020)

- sauser og preparater for tillaging av sauser, med vekt på suppekraft basert på fisk: 2103 (norske varenummer: 21.03)

Utvidelsen av dette unntaket vil også ha virkning på hvilke produkter i reisendes bagasje som skal underkastes grensekontroll ved innførsel til EØS-området, som er regulert av forordning (EU) 2019/2122. Dette medfører at vedlegg III til 2019/2122 også må oppdateres, for å sikre at disse nye unntatte produktene tas ut av listen over produkter som skal til grensekontroll ved innførsel til EØS-området.

Disse sammensatte produkter er vurdert til å ha en lav risiko knyttet til seg og kan derfor unntas fra grensekontroll. Det bemerkes at disse produktene skal fortsatt følges av de nødvendige dokumentene for disse produktene for å vise samsvar med regelverket for sammensatte produkter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring av den norske forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/630 i norsk rett, forskrift 2. juni 2022 nr. 1010 om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021).

Forordning (EU) 2019/2122 er ikke tatt inn i norsk rett per tid, og denne endringen vil tas med når rettsakten tas inn i norsk rett.

Høringsdokumenter er til klarering i departementene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen nye økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen, ettersom flere produkter unntas og trenger dermed ikke å måtte gjennomgå en grensekontroll ved import.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten justerer hvilke sammensatte produkter som har så lav risiko knyttet til seg at de ikke trenger å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import til EØS.

Disse sammensatte produktene skal fortsatt følges av de nødvendige dokumentene som kreves for disse produktene, og disse papirene skal følge forsendelsen frem til mottakeren for å kunne fremvises for kontroll hvis man ønsker å gjennomføre en kontroll av produktet på markedet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1674
Basis rettsaktnr.: 2021/630
Celexnr.: 32023R1674

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2023
Frist returnering standardskjema: 13.10.2023
Dato returnert standardskjema: 29.09.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker