EØS-notatbasen

Tilsetning av vitaminer til næringsmidler - nikotinamidribosidklorid tillatt kilde til niacin

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1065 av 1. juni 2023 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til tilsetning av nikotinamidribosidklorid til næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2023/1065 of 1 June 2023 amending Annex II to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards nicotinamide riboside chloride added to foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner nikotinamidribosidklorid som ny kilde til niacin som kan tilsettes til næringsmidler. Forbindelsen inkluderes ved forordningen i vedlegg 2 til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer. 

Nikotinamidribosidklorid er ny mat, og er forut for inkluderingen i vedlegg 2 til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer, godkjent som ny mat ved forordning (EU) 2022/1160. Denne forordningen setter bruksvilkårene for tilsetning av nikotinamidribosidklorid til næringsmidler. Nikotinamidribosidklorid kan i henhold til ny mat-godkjenningen bare tilsettes til måltidserstattere til den voksne befolkningen, unntatt gravide og ammende, i maksimal mengde på 150 mg nikotinamidribosidklorid/måltid (maksimum 2 måltider per dag).

Tilsetning av vitaminer til måltidserstattere reguleres av forordning (EF) nr. 1925/2006, og vitaminforbindelsen må derfor også føres opp i vedlegg 2 til denne forordningen. 

Forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler inneholder lister over hvilke vitaminer og mineraler som kan tilsettes næringsmidler (vedlegg 1), og i hvilke former (vedlegg 2). De kjemiske forbindelsene som brukes som kilde til vitaminer og mineraler ved produksjon av kosttilskudd skal være helsemessig trygge og foreligge i en form som kroppen kan ta opp (ha god biotilgjengelighet).

EFSA har i risikovurderingen som lå til grunn for den opprinnelige ny mat-godkjenningen, vedtatt 7. august 2019, konkludert med at nikotinamidribosidklorid er helsemessig trygg og biotilgjengelig.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1065
Basis rettsaktnr.: 1925/2006
Celexnr.: 32023R1065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2023
Frist returnering standardskjema: 14.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker