Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og Chile

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1226 av 22. juni 2023 som endrer vedlegg V, XIV og XV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Chile og Storbritannia i tredjelandslistene hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsprodukter fra fjørfe, samt fersk kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe eller fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1226 of 22 June 2023 amending Annexes V, XIV and XV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, Chile and the United Kingdom in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa

  • Myndighetene i Chile har varslet Kommisjonen om ett nytt utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i regionen Metropolitana den 4. juni.

Myndighetene i Chile har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra det berørte området.

Bekjempede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa

  • Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at to tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i provinsene Ontario og Quebec, henholdsvis den 5. og 18. april 2023, nå er bekjempet.
  • Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at fire tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fylkene Powys i Wales (3) og South Yorkshire i England (1), i perioden 13. til 29. april 2023 nå er bekjempet.

På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada og Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Rettsakten korrigerer også en tidligere endring av forordning (EU) 2021/404, ved forordning (EU) 2022/215, oppføringen for CA-2 i del 2 av vedlegg V.

Da det har vært mange endringer av vedlegg XV avsnitt A del I om behandlet fjørfekjøtt, erstattes hele denne delen for tydelighetens skyld.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2023/1226
Celexnr.: 32023R1226

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.06.2023
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker