Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1058 av 30. mai 2023 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA i tredjelandslistene hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsprodukter fra fjørfe, samt fersk kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe eller fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1058 of 30 May 2023 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa

  • Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om fem nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i provinsene Quebec (4) og British Colombia (1) i perioden 18. april til 6. mai 2023.
  • Myndigheteene i Strobritannia har varslet Kommisjonen om ett nytt utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fylket Linconlnshire i England den 16. mai 2023.

Myndighetene i Canada og Storbritannia har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Bekjempede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa

  • Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at seks tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i provinsene British Columbia (4) og Ontario (2) i perioden 25. november 2022 til 2. februar 2023 nå er bekjempet.
  • Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at ett tidligere varslet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fylket Devon i England den 31. mars 2023 nå er bekjempet.
  • Myndighetene i USA har informert Kommisjonen om at 25 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i statene Alaska (1), Colorado (1), Florida (2), Illinois (2), Indiana (1), Missouri (1), New York (2), Oregon (4), Pennsylvania (3), South Dakota (1), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (2) og Wisconsin (1) i perioden 12. juli 2022 til 5. april 2023 nå er bekjempet.

 På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada, Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2023/1058
Celexnr.: 32023R1058

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.06.2023
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker