Biocid - uenighet mht. produktet Virazan

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/1157 av 9. juni 2023 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan, forelagt av Frankrike i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2023/1157 of 9 June 2023 on the unresolved objections regarding the terms and conditions of the authorisation of the biocidal product Virazan referred by France in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 9. juni 2023 og ble publisert i OJ 13. juni 2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 26. april 2024.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2023/1157 om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan i produkttype 14 (gnagermidler). Produktfamilien inneholder det biocidaktive stoffet alfakloralose, som brukes til bekjempelse av mus innendørs. Basert på rapporter fra flere land om forgiftninger av hunder og katter, og med henvisning til artikkel 48 i biocidforordningen valgte flere medlemsland å innføre ulike restriksjoner for å redusere faren for slike forgiftninger. Det var uenighet om merking med fare for forgiftning av mennesker og ikke-målorganismer og krav om bruk i åtestasjoner var tilstrekkelig for å redusere faren for forgiftninger, eller om man skulle gå lenger og nekte all privatbruk. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i stående komite for biocidprodukter konkluderes det med at produktfamilien bare skal godkjennes dersom det å nekte godkjenning vil medføre uforholdsmessig store negative samfunnsmessige konsekvenser sammenlignet med risiko for menneskers helse, dyrs helse eller miljøet ved de betingelser som ligger i godkjenningen. Det enkelte medlemsland kan avgjøre hvilke risikoreduserende tiltak som ansees nødvendig i sitt land.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1157
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D1157

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.08.2023
Frist returnering standardskjema: 18.08.2023
Dato returnert standardskjema: 18.08.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.04.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 92/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.05.2023
Høringsfrist: 06.07.2023
Frist for gjennomføring: 27.04.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 26.04.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.05.2024

Lenker