EØS-notatbasen

Ending i metodikk for utregning av bidrag til krisetiltaksfondet for forpliktelser som oppstår fra derivater

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/662 av 20. januar 2023 som endrer delegert forordning (EU) 2015/63 som gjelder metodikk for kalkulering av forpliktelser som oppstår fra derivater

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/662 of 20 January 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2015/63 as regards the methodology for the calculation of liabilities arising from derivatives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er trådt i kraft i EU og under behandling i EFTAs hurtigprosedyre.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2019/876 inkluderte en endring av kapitalkravsforordningen (CRR) som innførte en forpliktelse for institusjoner til å beregne eksponeringsverdien av derivatkontrakter i samsvar med mark-to-market-metoden kjent som Standardised Approach – Counterparty Credit Risk (SA-CCR), som erstattet Current Exposure Method eller 'CEM'. SA-CCR-metoden er imidlertid umulig å anvende for verdsettelse av forpliktelser som oppstår fra derivatkontrakter når slik verdsettelse må brukes i henhold til delegert forordning (EU) 2015/63 for beregne bidrag til krisetiltaksfondet. Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/662 endrer derfor delegert forordning (EU) 2015/63 for å gjøre det mulig for institusjoner å bruke CEM for verdsettelse av forpliktelser som oppstår fra derivatkontrakter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett ved henvisning. Dette gjøres normalt i CRR/CRD IV-forskriften § 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen innebærer en videreføring av eksistrerende praksis for verdsettelse av derivatjusteringen som inngår i bidragsberegningene til krisetiltaksfondet og har ingen økonomisk eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen medfører en videreføring av eksistrerende praksis for verdsettelse av derivatjusteringen som inngår i bidragsberegningene til krisetiltaksfondet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/662
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0662

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: