Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) 2023/915 av 25. april 2023 vedrørende grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/915 erstatter forordning (EF) nr. 1881/2006 som fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Forordning (EF) nr. 1881/2006 har blitt endret mange ganger siden den ble fastsatt i 2006. Endringene har medført mange fotnoter og dette påvirker leservennligheten. I forordning (EU) 2023/915 er informasjonen i de fleste fotnotene tatt inn som en del av selve tabellen i vedlegg I, og informasjonen er nå å finne i en egen kolonne. Det øker leservennligheten ved at viktig informasjon tilhørende de ulike grenseverdiene er lett gjenfinnbart.

Det er også foretatt en gjennomgang av ordlyden for å oppdatere, rydde og tydeliggjøre innholdet i forordningen. En del begreper er for eksempel nærmere definert. Både fortalepunkter, hovedartikler og vedlegget er gjennomgått, uten at hovedprinsippene er endret. Forordning (EU) 2023/915 innebærer for eksempel ingen nye grenseverdier.

Det er etablert en tilpasningstekst til forordning EF) nr. 1881/2006 artikkel 1 om grenseverdiene for forurensende stoffer som lyder: «Med henblikk på grenseverdiene for dioksiner og dioksinliknende PCB i marine oljer, kan Island og Norge opprettholde en grenseverdi på 5 pg/g fett for summen av dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ).» Dette medførte en videreføring av den strengere grenseverdien som allerede gjaldt i Norge da forordning EF) nr. 1881/2006 ble innlemmet i EØS-avtalen. Siden 2006 har EUs Mattrygghetsorgan, EFSA, også senket tålegrensen for disse stoffene betraktelig. Bestemmelsene i forordning EF) nr. 1881/2006 artikkel 1 er videreført i forordning (EU) 2023/915 artikkel 2.

Forordning (EU) 2023/915 artikkel 7 nr. 3 viderefører unntaksbestemmelsene fra grenseverdiene for PAH i visse produkter av røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter som produseres i nærmere angitte medlemsland. Forordning (EF) nr. 1881/2006 artikkel 7 nr. 6 gir unntak fra grenseverdiene for PAH for disse produktene, slik at de høyere grenseverdier som gjaldt før 1. september 2014, fortsatt vil gjelde. Det er etablert en tilpasningstekst til forordningen artikkel 7 slik at følgende er tilføyd i listen i artikkel 7 nr. 6 over unntak fra grenseverdien for tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte kjøttprodukter: «Norge: tradisjonelt eldhusrøykt pinnekjøtt».

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Forordning (EU) 2023/915 erstatter forordning (EF) nr. 1881/2006 i forskriftens paragraf 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2023/915 innebærer ingen nye grenseverdier og vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomsiek konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/915
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0915

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2023
Frist returnering standardskjema: 25.08.2023
Dato returnert standardskjema: 29.09.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker