Godkjenning av at ordningen "Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)" er i samsvar med bærekraftskriteriene for biodrivstoff i fornybardirektivet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/606 av 8. april 2022 om anerkjennelse av den frivillige ordningen "Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)" for å dokumentere samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2018/2001 for biodrivstoff, flytende biomasse, biomassebrensel, fornybar flytende og gassformig drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse og resirkulert karbonbrensel

Commission Implementing Decision (EU) 2022/606 of 8 April 2022 on the recognition of the "Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)" voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 for biofules, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er publisert i Official Journal og trådt i kraft.

Sammendrag av innhold

Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet, eller som er omfattet av nasjonale støtteordninger, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for å kunne regnes med i oppfyllelsen av omsetningskravet. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Rettsakten innebærer en godkjenning av at biodrivstoff som er fremstilt i overensstemmelse med ordningen "Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)" oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endringer i norsk rett. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

IRettsate medfører ikke økonomiske/administrative koneskvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/606
Basis rettsaktnr.: 2018/2001
Celexnr.: 32022D0606

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2022
Frist returnering standardskjema: 18.07.2022
Dato returnert standardskjema: 29.06.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker