Godkjenning av at ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)" er i samsvar med bærekraftskriteriene i fornybardirektivet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/610 av 8. april 2022 om anerkjennelse av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)" for å dokumentere samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2018/2001 for biodrivstoff, flytende biomasse, biomassebrensel, fornybar flytende og gassformige drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse og resirkulert karbonbrensel

Commission Implementing Decision (EU) 2022/610 of 8 April 2022 on the recognition of the "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)" for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er publisert i Official Journal og trådt i kraft.

Sammendrag av innhold

Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet, eller som er omfattet av nasjonale støtteordninger, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for å kunne regnes med i oppfyllelsen av omsetningskravet. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Rettsakten innebærer en godkjenning av at biodrivstoff som er fremstilt i overensstemmelse med ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)" oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke endringer i norsk rett. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske/administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/610
Basis rettsaktnr.: 2018/2001
Celexnr.: 32022D0610

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2022
Frist returnering standardskjema: 22.07.2022
Dato returnert standardskjema: 29.06.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker