Ny mat - endringer i bruksbetingelsene for bruksvilkårene for uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/931 av 8. mai 2023 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/931 of 8 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the traditional food from a third country infusion from coffee leaves of Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i bruksvilkår for uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, som tidligere er godkjent som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland. Forordningen godkjenninger bruk av uttrekket av disse bladene i aromatiserte og ikke-aromatiserte ikke-alkoholholdige ferdigblandede drikker, kaffe, kaffe- og sikoriekstrakter, pulverkaffe, te, urte- og fruktuttrekk, kaffesubstitutter, kaffeblandinger og pulverblandinger for drikker (og deres aromatiserte motstykker).

Dette er ikke tradisjonell bruk, som den opprinnelige godkjenningen. En fotnote skiller tradisjonell fra ikke-tradisjonell bruk.  

EU-kommisjonen har vurdert at det ikke er nødvendig å be EFSA om en risikovurdering av utvidelsen av bruksvilkårene. De foreslåtte bruksvilkårene er tilsvarende de godkjente bruksvilkårene, som ble vurdert som helsemessig trygt av EFSA ved den tidligere godkjenningen.

Ved rettsakten inkluderes de nye bruksvilkårene i oppføringen for ‘uttrekk av kaffeblader av Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner’ i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/931
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0931

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2023
Frist returnering standardskjema: 23.06.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.10.2023

Lenker