Ny mat - endringer i spesifikasjonene for 2’-fukosyllaktose

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/859 av 25. april 2023 som godkjenner endringer i spesifikasjonene for 2’-fukosyllaktose (mikrobiell kilde) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/859 of 25 April 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food 2’-Fucosyllactose (microbial source) to authorise its production by a derivative strain of Corynebacterium glutamicum ATCC 13032

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av spesifikasjonene til 2’-fukosyllaktose (mikrobiell kilde), som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Den genetisk modifiserte stammen Corynebacterium lutamicum ATCC13032, inkluderes i spesifikasjonene for produksjon av ny mat-ingrediensen.

EFSA har i en risikovurdering vedtatt 26. oktober 2022 konkludert med at 2’-fukosyllaktose produsert ved hjelp av stammen ATCC13032 er helsemessig trygg ved de allerede godkjente bruksvilkårene.

Den nye produksjonsmetoden er innvilget databeskyttelse, ettersom kriteriene for dette er oppfylt. 

Ved rettsakten endres spesifikasjonen for 2’-fukosyllaktose (mikrobiell kilde) i vedlegg 2 til unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet ovenfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/859
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0859

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.04.2023
Frist returnering standardskjema: 09.06.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.10.2023

Lenker