Ny mat - korrigering av unionslisten

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/937 av 10. mai 2023 som korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/937 of 10 May 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the inclusion of ‘Phosphated distarch phosphate produced from wheat starch’ in the Union list of novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen korrigerer feil i unionslisten over ny mat. Fosfatert hvetestivelse (PDP) ble godkjent under den gamle ny mat-forordningen (258/97) i mai 2014, men ble ved en feil ikke inkludert i unionslisten over ny mat, da den ble etablert.

Forordningen inkluderer fosfatert hvetestivelse (PDP) i unionslista for ny mat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/937
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0937

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2023
Frist returnering standardskjema: 23.06.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.10.2023

Lenker