EØS-notatbasen

POPs/PFOA (EU) 2023/866

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/866 av 24. februar 2023 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 vedrørende oppføring av perfluoroktansyre (PFOA), og dens salter og PFOA-relaterte forbindelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/866 of 24 February 2023 amending Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. februar 2023 og ble publisert i OJ 28. april 2023. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2023.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2023/866, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av POPer. Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til POPs-forordningen inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen gjelder:

  • Dato for revisjon av utilsiktede forurensninger (UTC) for PFOA i intermediater brukt til å produsere kort-kjedete per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) endres til 25. august 2023.
  • UTC på 1 mg/kg for polytetrafluoroetylen (PTFE) mikropulver utløper 18. august 2023, men beholdes for transport og behandling med det formål å redusere PFOA.
  • Unntak 5e (bruk av PFOA for å produsere PTFE og Polyvinylidenfluorid (PVDF)) i vedlegg I fjernes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EU) nr. 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs-forordningen), ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021, og gjennomført i norsk rett i produktforskriften kap. 4.  Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i produktforskriften kap. 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/866
Basis rettsaktnr.: 2019/1021
Celexnr.: 32023R0866

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 21.03.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 233/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.05.2023
Høringsfrist: 06.07.2023
Frist for gjennomføring: 23.09.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 22.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.11.2023

Lenker