EØS-notatbasen

Rapportering av risikokonsentrasjoner og interne transaksjoner for tverrsektorielle finansielle grupper (konglomerater)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2454 av 14 desember 2022 om implementering av tekniske standarder for gjennomføringen av direktiv 2002/87/EC fra Europaparlamentet og Rådet om tilsynsmessig rapportering av risikokonsentrasjoner og interne transaksjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2454 of 14 December 2022 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of risk concentrations and intra-group transactions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen ble publisert i EUs Official Journal 19. desember 2022, og gjelder i EU fra 31. desember 2023. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til konglomeratdirektivet vedrørende rapportering av risikokonsentrasjoner og interne transaksjoner for tverrsektorielle finansielle grupper (konglomerater). Rapporteringen skal følge standardiserte skjemaer som definert i vedlegg til forordningen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn
en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Finanstilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2454
Basis rettsaktnr.: 2002/87/EC
Celexnr.: 32022R2454

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: